var cb = function() { var l = document.createElement('link'); l.rel = 'stylesheet'; l.href = '/frontend/css/styles-critical.css'; var h = document.getElementsByTagName('head')[0]; h.parentNode.insertBefore(l, h); }; var raf = requestAnimationFrame || mozRequestAnimationFrame || webkitRequestAnimationFrame || msRequestAnimationFrame; if (raf) raf(cb); else window.addEventListener('load', cb);

privacybeleid

Privacybeleid

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming, verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onderaan deze tekst staat.

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. U vindt de contactgegevens van de beheerder van de website in de rubriek "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking" in deze verklaring over gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Het gaat hoofdzakelijk om technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop een pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze verstrekking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens gecorrigeerd of gewist worden. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en -hulpmiddelen van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dit gebeurt hoofdzakelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende verklaring over gegevensbescherming.

2. algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens op Internet (b.v. communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Nota over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens voor deze website is:

Philipp Schuch
QPM Kwaliteitspersoneelsbeheer GmbH
Am Haferkamp 78
D-40589 Düsseldorf

Telefoon: +4921193672490
E-mail: support@qpm.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Bewaarperiode

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek om verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, zullen uw gegevens gewist worden, tenzij wij andere wettelijk geoorloofde redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval zullen de gegevens gewist worden nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. a DSGVO als er bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 lid 1 DSGVO. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking ook plaats op grond van Art. 49 (1) a DSGVO. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van artikel 25 (1) TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Indien uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op grond van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Indien uw gegevens bovendien nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij ze op grond van Art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op grond van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

PROLIANCE GmbH
Leopoldstrasse 21
80802 München

Telefoon: +49 89 2500 392 22
E-mail: consulting@datenschutzexperte.de

Opmerking over de doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen

Wij gebruiken onder andere hulpmiddelen van bedrijven die in de VS of andere derde landen gevestigd zijn en die niet veilig zijn volgens de wet op de gegevensbescherming. Indien deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden overgebracht en daar verwerkt worden. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen, zonder dat u als betrokkene daartegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Het kan dus niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, voor controledoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u reeds hebt gegeven op elk moment intrekken. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING GEBASEERD IS, VINDT U IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, VAN DE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT U OP ELK MOMENT TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT WORDEN VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben de betrokkenen het recht beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of rechterlijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt er recht op dat de gegevens die wij op grond van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan een derde worden overhandigd in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen, zal dit alleen gebeuren voor zover het technisch mogelijk is.

SSL of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, gebruikt deze site SSL of TLS encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL of TLS encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden gelezen worden.

Informatie, schrapping en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/is, kunt u vragen om de beperking van de gegevensverwerking in plaats van de wissing.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, dan hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van verwijdering.
  • Indien u bezwaar hebt gemaakt overeenkomstig Art. 21 (1) DSGVO, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een Lid-Staat.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

3. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessie-cookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derde bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u op onze site komt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder die cookies niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker te evalueren of om reclame te tonen.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op grond van Art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde verstrekking van zijn diensten. Voor zover toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming plaats (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO en § 25 par. 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Als er cookies gebruikt worden door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u daar in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring apart over inlichten en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Toestemming met Cookiebot

Onze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot").

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van Cookiebot om uw toestemming en andere verklaringen over het gebruik van cookies te verkrijgen. Cookiebot slaat dan een cookie op in uw browser om de aan u gegeven toestemmingen of de herroeping ervan te kunnen toewijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt ze te wissen, de Cookiebot-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO.

Jobverwerking

Wij hebben met de bovengenoemde aanbieder een contract gesloten over de verwerking van bestellingen (AVV). Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming, die garandeert dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegang hebbende computer
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - daarvoor moeten de serverlogbestanden verzameld worden.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 (1) (f) DSGVO) of op uw toestemming (Art. 6 (1) (a) DSGVO) indien daarom gevraagd is; de toestemming kan te allen tijde herroepen worden.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, vraag), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 (1) (f) DSGVO) of op uw toestemming (Art. 6 (1) (a) DSGVO) indien daarom gevraagd is; de toestemming kan te allen tijde herroepen worden.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Calendly

Op onze website hebt u de mogelijkheid om afspraken met ons te maken. Wij gebruiken het programma "Calendly" om afspraken te boeken. De aanbieder is Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (hierna "Calendly").

Om een afspraak te boeken, vult u de gevraagde gegevens en de gewenste datum in het daarvoor bestemde masker in. De ingevoerde gegevens zullen worden gebruikt voor de planning, de uitvoering en, indien nodig, de follow-up van de afspraak. De afspraakgegevens worden voor ons opgeslagen op de servers van Calendly, waarvan u het privacybeleid hier kunt bekijken: https://calendly.com/de/pages/privacy.

De gegevens die u invoert, blijven bij ons tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om het maken van afspraken met belangstellenden en klanten zo ongecompliceerd mogelijk te laten verlopen. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://calendly.com/pages/dpa.

Jobverwerking

Wij hebben met de bovengenoemde aanbieder een contract gesloten over de verwerking van bestellingen (AVV). Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming, die garandeert dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij zullen de daartoe ingevoerde gegevens alleen gebruiken voor het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt ingeschreven. De verplichte informatie die bij de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen wij de inschrijving afwijzen.

Bij belangrijke veranderingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op die manier te informeren.

De bij de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de door de registratie tot stand gebrachte gebruikersrelatie en, indien nodig, voor het aangaan van verdere contracten (Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO).

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang u op deze website geregistreerd bent en worden daarna gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

4. analyse-instrumenten en reclame

Matomo

Deze website gebruikt de open source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker over de pagina's heen mogelijk maken voor de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Met behulp van Matomo kunnen wij gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door de bezoekers ervan. Zo kunnen wij onder meer te weten komen wanneer welke pagina's werden bekeken en uit welke regio ze komen. Wij verzamelen ook verschillende logbestanden (b.v. IP-adres, verwijzer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen zo meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (b.v. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Hosting

Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers, zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet doorgegeven worden.

Google Advertenties

De beheerder van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een onlinereclameprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties te tonen in de Google zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden afgespeeld op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bv. locatiegegevens en interesses) (targeting op doelgroepen). Als beheerder van de website kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen tot de vertoning van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot overeenkomstige kliks hebben geleid.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO en § 25 par. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Conversie bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde handelingen heeft verricht. Zo kunnen wij bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website hoe vaak geklikt werd en welke producten bijzonder vaak bekeken of gekocht werden. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Wij leren het totale aantal gebruikers kennen die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over Google conversion tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

ClickMeter

Deze website maakt gebruik van ClickMeter, een web analytics service geleverd door PositiveADV s.r.l s.u. (+ADV srl) - Via Giordano Bruno Ferrari, 25 - 00125 Rome (Italië). ClickMeter maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgezonden naar en opgeslagen door ClickMeter. ClickMeter gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. ClickMeter kan deze informatie ook overdragen aan derden indien daartoe verplicht door de wet, of wanneer deze derden de informatie verwerken namens ClickMeter. U kunt de installatie van cookies voorkomen door cookies in de browsersoftware uit te schakelen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door ClickMeter, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van ClickMeter zelf:http://clickmeter.com/privacy-policy.

Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken te registreren (met alleen een geanonimiseerd IP-adres). Hierdoor ontstaat een logboek van muisbewegingen en klikken met de bedoeling individuele websitebezoeken willekeurig na te spelen en mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De informatie is niet persoonlijk en zal niet worden doorgegeven. Als u niet geregistreerd wilt worden, kunt u dit op alle websites die Mouseflow gebruiken deactiveren door op de volgende link te klikken:https://mouseflow.com/de/opt-out/.

5. plugins en hulpmiddelen

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website bevat video's van YouTube. De exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. De bekendmaking van gegevens aan YouTube-partners is echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo brengt YouTube een verbinding tot stand met het Google DoubleClick netwerk - ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra u een YouTube video op deze website start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u bezocht hebt. Als u ingelogd bent op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, na het starten van een video, verschillende cookies op uw eindtoestel opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. vingerafdruk van het toestel). Op die manier kan YouTube informatie krijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

In voorkomend geval kunnen er na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen in gang worden gezet, waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over privacy bij YouTube kunt u hun privacybeleid bekijken op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste web-lettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat deze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd in de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Als uw browser geen web-lettertypes ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Kaarten

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het nodig uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps geactiveerd is, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste web-lettertypes in uw browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website hebben aangegeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is te controleren of de op deze website ingevoerde gegevens (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gemaakt zijn. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (b.v. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses lopen volledig op de achtergrond. De bezoekers van de website worden er niet op attent gemaakt dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd in de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA, zie het privacybeleid van Google en de servicevoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

Gebruikersachtig

Wij gebruiken Userlike (hierna "Userlike") om vragen van gebruikers te verwerken via onze ondersteuningskanalen of via live chat-systemen. De aanbieder is Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44 - 46, 50670 Keulen.

Berichten die u naar ons stuurt kunnen in het Userlike ticketsysteem worden opgeslagen of door ons personeel in live chat worden beantwoord. Wanneer u met ons communiceert via Userlike, slaan wij en Userlike, onder andere, uw naam en e-mailadres op, als u die hebt opgegeven, en uw chatgeschiedenis. Bovendien worden de browser die u gebruikt, uw besturingssysteem, uw IP-adres en uw locatie geregistreerd. Deze gegevens worden samengevat in een profiel.

De naar ons gestuurde berichten blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Het gebruik van Userlike is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Wij hebben er een legitiem belang bij uw verzoeken zo snel, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te behandelen. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Userlike is gevestigd in de Europese Unie, maar gebruikt servers van Amazon Web Services, zodat uw gegevens ook naar de VS kunnen worden overgebracht.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Userlike: https://www.userlike.com/de/data-privacy en https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Jobverwerking

Wij hebben met de bovengenoemde aanbieder een contract gesloten over de verwerking van bestellingen (AVV). Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming, die garandeert dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

6. eCommerce en betalingsproviders

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover zij noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op grond van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakenrelatie. De wettelijke bewaringstermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door als dat nodig is voor de afwikkeling van het contract, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de afwikkeling van de betalingen.

Er zal geen verdere doorgifte van gegevens plaatsvinden of alleen indien u uitdrukkelijk met de doorgifte hebt ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.