privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie biedt u een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term "persoonsgegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Verklaring gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verantwoordelijke voor de verwerking")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder het kopje "Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "controller" genoemd)" in dit privacybeleid.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens doordat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden door onze IT-systemen automatisch geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor registratie. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijvoorbeeld webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

De mogelijkheid bestaat dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma's noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's kunt u onze Verklaring gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Telkens wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de gegevens worden verzameld.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "voor de verwerking verantwoordelijke" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Philipp Schuch
QPM Quality Personnel Management GmbH
Am Haferkamp 78
D-40589 Düsseldorf

Telefoon: 021193672490
E-mail: support@qpm.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Duur van de opslag

Tenzij in dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) GDPR of Art. 9 (2)(a) GDPR, indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 (1) DSGVO. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) GDPR. Bovendien, als uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij ze op basis van Art. 6(1)(c) GDPR. Verder kan de gegevensverwerking plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6(1)(f) GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

PROLIANCE GmbH
Leopoldstraße 21
80802 München

Telefoon: +49 89 2500 392 22
E-mail: consulting@datenschutzexperte.de

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

Wij maken onder meer gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet-veilige niet-EU-landen. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten en u als betrokkene hebt geen mogelijkheden om u voor de rechter te verdedigen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde uw reeds verleende toestemming herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP DE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, RAADPLEEGT U DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21(1) GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schendingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk wonen of werken of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen geldt ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat wij de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract uit te voeren, aan u of een derde overhandigen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke eist, zal dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of aanvragen die u ons als websitebeheerder doet, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan, alsmede het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook recht hebben op rectificatie of verwijdering van uw gegevens. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om beperkingen te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij doorgaans enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze heeft plaatsgevonden, hebt u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u ze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21(1) GDPR, moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van openbaar belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden genoemd.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die in combinatie met de verplicht te verstrekken informatie in onze Site Notice worden gepubliceerd om ons promotie- en informatiemateriaal toe te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

3. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's maken gebruik van wat de industrie "cookies" noemt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie opgeslagen (sessiecookies) of ze worden permanent op uw apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch worden gewist door uw webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat te profiteren van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties zonder de cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties, of voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangevoerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van de vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor de opslag van cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (art. 6, lid 1, onder a) GDPR en § 25, lid 1 TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden uitgeschakeld, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u afzonderlijk op de hoogte stellen in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, uw toestemming vragen.

Toestemming met Cookiebot

Onze website gebruikt toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren. De leverancier van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot").

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen en u andere uitleg te geven over het gebruik van cookies. Cookiebot slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de door u gegeven toestemming of de intrekking daarvan te identificeren. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Cookiebot cookie zelf verwijdert of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6(1)(c) GDPR.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt opgelegd door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Server logbestanden

De provider van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • De hostnaam van de computer die toegang heeft
  • De tijd van het serveronderzoek
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en eventuele contactinformatie door ons opgeslagen om uw vraag te behandelen en voor het geval wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6(1)(b) GDPR, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of als het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) GDPR) of op uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien daarom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De informatie die u op het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor de archivering van gegevens intrekt of indien het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijvoorbeeld nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw verzoek en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6(1)(b) GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van bij ons ingediende aanvragen (art. 6(1)(f) GDPR) of op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) GDPR) indien deze is verkregen; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactaanvragen toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Calendly

Op onze website heb je de mogelijkheid om afspraken met ons te maken. Wij gebruiken de tool "Calendly" voor het boeken van afspraken. De aanbieder is Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (hierna "Calendly").

Om de afspraak te boeken, voert u de gevraagde gegevens en de gewenste datum in het daarvoor bestemde masker in. De ingevoerde gegevens worden gebruikt voor de planning, uitvoering en, indien nodig, voor de follow-up van de afspraak. De afspraakgegevens worden voor ons opgeslagen op de servers van Calendly, waarvan u het privacybeleid hier kunt bekijken: https://calendly.com/privacy.

De gegevens die u invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft er een gerechtvaardigd belang bij om het maken van afspraken met geïnteresseerden en klanten zo ongecompliceerd mogelijk te maken. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://calendly.com/dpa.

Orderverwerking

We hebben een overeenkomst voor orderverwerking (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract dat vereist is volgens de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Registratie op deze website

U hebt de mogelijkheid om u op deze website te registreren om gebruik te kunnen maken van extra websitefuncties. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De door ons bij de registratie gevraagde gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

Om u te informeren over belangrijke wijzigingen in de omvang van onze portefeuille of in geval van technische wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven.

Wij verwerken de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) GDPR).

De tijdens het registratieproces geregistreerde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Daarna worden deze gegevens gewist. Dit laat de verplichte wettelijke bewaarplicht onverlet.

Lime CRM - Klantbeheersysteem

Wij beheren contact- en contractgegevens en gedeelde e-mailinboxen (bijv. support@gradar.com) via het SaaS-klantbeheersysteem van

Lime Technologies Duitsland GmbH
Probsteigasse 44-46
50670 Keulen
Duitsland

waarvan u het privacybeleid hier kunt bekijken: https://www.lime-technologies.com/de/datenschutzerklaerung/.

De door u verstrekte contactgegevens kunnen worden gebruikt om verdere contracten te initiëren (art. 6 par. 1 lit. b DSGVO). Een andere rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is het rechtmatige belang om zo eenvoudig mogelijk contact op te kunnen nemen met geïnteresseerden en klanten (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) Orderverwerking

Taakverwerking

Wij hebben een contract over orderverwerking (AVV) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat vereist is door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

4. Analyse-instrumenten en reclame

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open-source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt technologieën die het mogelijk maken de gebruiker op meerdere pagina's te herkennen met als doel de gebruikerspatronen te analyseren (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Matomo geregistreerde informatie over het gebruik van deze website wordt op onze server opgeslagen. Voorafgaand aan de archivering wordt het IP-adres eerst geanonimiseerd.

Via Matomo kunnen wij gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van de bezoekers van onze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan wanneer welke pagina's zijn bekeken en uit welke regio deze afkomstig zijn. Daarnaast verzamelen wij verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, verwijzer, browser en gebruikt besturingssysteem) en kunnen wij meten of onze websitebezoekers bepaalde handelingen verrichten (bijv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om het webaanbod en de reclame van de beheerder te optimaliseren. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Hosting

Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.

Google-advertenties

De beheerder van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online promotieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden, als de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Het is ook mogelijk gerichte advertenties te plaatsen op basis van de gebruikersgegevens waarover Google beschikt (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses; doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot respectieve kliks.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke marketing van de diensten en producten van de beheerder.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google conversie-tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen wij zien of de gebruiker bepaalde handelingen heeft verricht. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoe vaak op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten met een bepaalde frequentie worden bekeken of gekocht. Het doel van deze informatie is het opstellen van conversiestatistieken. Wij leren hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben voltooid. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt als zodanig cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Wij gebruiken Google Conversion Tracking op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van de gebruikerspatronen met als doel zowel de webpresentatie als de reclame van de exploitant te optimaliseren. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google Conversion Tracking kunt u het gegevensbeschermingsbeleid van Google raadplegen op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

5. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website bevat video's van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo zal YouTube, ongeacht of u een video bekijkt, altijd een verbinding tot stand brengen met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website begint af te spelen, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Als gevolg daarvan wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u tijdens uw bezoek aan onze site bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijv. fingerprinting van het apparaat). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen extra gegevensverwerkingstransacties worden geactiveerd nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van Art. 6(1)(f) GDPR is dit een gerechtvaardigd belang. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, raadpleegt u het privacybeleid van YouTube onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts

Om ervoor te zorgen dat de op deze website gebruikte lettertypen uniform zijn, maakt deze website gebruik van zogenaamde Web Fonts van Google. Wanneer u een pagina van onze website opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt een verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor komt Google te weten dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op de website van de beheerder. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen Web Fonts ondersteunt, wordt een standaard lettertype gebruikt dat op uw computer is geïnstalleerd.

Volg deze link voor meer informatie over Google Web Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de Privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de functies van Google Maps mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht. Indien Google Maps is geactiveerd, heeft Google de mogelijkheid om Google web fonts te gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps bezoekt, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser, om tekst en fonts correct weer te geven.

Wij gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website vermelde locaties gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6(1)(f) GDPR. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens kunt u de Privacyverklaring van Google raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is te bepalen of gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. informatie die wordt ingevoerd in een contactformulier) worden verstrekt door een menselijke gebruiker of door een geautomatiseerd programma. Om dit te bepalen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoekers op basis van verschillende parameters. Deze analyse wordt automatisch geactiveerd zodra de websitebezoeker de site binnenkomt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA een verscheidenheid aan gegevens (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de site doorbrengt of cursorbewegingen die door de gebruiker worden geïnitieerd). De gegevens die tijdens dergelijke analyses worden bijgehouden, worden doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet gewaarschuwd dat er een analyse wordt uitgevoerd.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de bescherming van de websites van de beheerder tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA raadpleegt u de Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=en en https://policies.google.com/terms?hl=en.

Userlike

Wij gebruiken Userlike (hierna te noemen "Userlike") om vragen van gebruikers via onze supportkanalen of live chat systemen te verwerken. De provider is Userlike UG (een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), Probsteigasse 44 - 46, 50670 Keulen, Duitsland.

Berichten die u naar ons stuurt kunnen worden opgeslagen in het Userlike ticket systeem of worden beantwoord door onze medewerkers in live chat. Wanneer u via Userlike met ons communiceert, slaan wij en Userlike onder meer uw naam en e-mailadres op, indien u die heeft opgegeven, en uw chatgeschiedenis. Verder worden de browser die u gebruikt, uw besturingssysteem, uw IP-adres en uw locatie geregistreerd. Deze gegevens worden samengevat in een profiel.

Aan ons gerichte berichten blijven in ons bezit totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat de reden voor de gegevensopslag niet langer van kracht is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is verwerkt). Dit doet geen afbreuk aan wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke verplichte bewaarplichten.

Userlike wordt ingezet op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij zo effectief mogelijke marketingactiviteiten. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Userlike is gevestigd in de Europese Unie, maar maakt gebruik van de servers van Amazon Web Services, waardoor het mogelijk is dat uw gegevens ook naar de Verenigde Staten worden overgebracht.

Voor meer informatie raadpleegt u de gegevensbeschermingsverklaring van Userlike: https://www.userlike.com/de/data-privacy en https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt opgelegd door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

6. eCommerce en aanbieders van betalingsdiensten

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de totstandbrenging, inhoudelijke organisatie of wijziging van de rechtsverhouding (gegevensinventarisatie). Deze handelingen worden verricht op basis van Art. 6(1)(b) GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele handelingen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om gebruikers in staat te stellen de diensten te gebruiken en te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden na afloop van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Dit laat eventuele wettelijke bewaarplichten onverlet.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is in verband met de afhandeling van het contract; bijvoorbeeld met de financiële instelling die belast is met de verwerking van betalingen.

Verdere overdracht van gegevens zal niet plaatsvinden of alleen plaatsvinden indien u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

De basis voor de verwerking van gegevens is art. 6(1)(b) GDPR, dat de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele acties.