çalışma koşulları

Bazı ülkelerin mevzuatları, bir iş değerleme sistemi uygulanırken çalışma koşullarının değerlendirilmesini zorunlu kılar. Özel gradar modülü, bu amaçla özel bir modelin uygulanmasına olanak tanır.

Biyolojik faktörlerden olumsuz ergonomik koşullara kadar, çalışanların sağlığına ve güvenliğine karşı risk oluşturabilecek çeşitli mesleki tehlikeler ve faktörler bulunur. gradar, çalışma koşullarının yanı sıra psikolojik ve fiziksel faktörleri analiz etmek ve değerlendirmek için de kullanılabilir.

Bir işin çalışma koşullarını değerlendirmek için, mevcut kademeleri ve faktör tanımlarını özelleştirilebilir bir ek modülle destekleyen bir prosedür uygulanmıştır. Bu, adil ve şeffaf ödenek ödeme uygulamaları için de veri dayanağı sağlar.

Bununla birlikte, belirli ülkelerdeki çalışma koşullarının yasal gereklilikler nedeniyle dikkate alınması gerekse bile, iş değerleme sürecinin sonuçları kurum çapında ve uluslararası olarak karşılaştırılabilir kalır.

Bu da gradar‘ın farklı eşit ücret düzenlemelerine ve eşit fırsat düzenlemelerine uygun olarak kullanılabileceği ve bu yasaların bazılarının ücret yönetim sistemleri oluşturulurken çalışma koşullarının analiz edilmesini ve değerlendirilmesini gerektirdiği anlamına gelir.

Uzmanlar, "Gurular"

Profesyoneller

Vasıflı İş Gücü

Vasıfsız/Yarı Vasıflı İş Gücü

Kademe, projenin boyutlarının bir sonucudur: Zaman çerçevesi, bütçe, liderlik kapsamı, karmaşıklık, ...

Genel Yönetim

Üst Düzey Yönetim

Orta Düzey Yönetim

Denetleyici
Yönetim /
Ekip Liderliği

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Bireysel Katkı

Proje Yönetimi

Yönetim

Gradar ile çalışma koşullarının değerlendirilmesi

Çalışma koşullarının değerlendirilmesine ait sonuçlar, harflerle kodlanabileceği gibi her kuruluş için ayrı ayrı uyarlanabilir.

Örneğimizi sadeleştirmek için, dört işle kullanımını göstermek için harfler kullanılmıştır:

 • İş 1 - Depo işçisi: Özel sorumluluğu olmayan, sadece hafif eşya taşıyan ve bir depoda çalışan vasıfsız işçi.
 • İş 2 - Soğuk hava deposu işçisi: Soğuk bir ortam, ağır nesneler ve koruyucu elbise giyme yükümlülüğüne sahip, bir depoda çalışan vasıfsız işçi.
 • İş 3 - İdari destek rolü: Özel sorumlulukları olmayan yarı vasıflı çalışan.
 • İş 4 - İdari profesyonel rol: Kurallar çerçevesinde sorumlulukları olan vasıflı çalışan.

Analitik bir iş değerlemesi ile aşağıdaki kademeler belirlenmiştir...

Kademe Depo İdari Yönetim
5
4 İdari Yönetimde Profesyonel Çalışan
3
2 Depo İşçisi
Soğuk Hava Deposu İşçisi
İdari Yönetimde Destek Çalışanı
1

İş derecelendirme sonucuna ek olarak, çalışma koşulları da ayrı bir modülde değerlendirilir. Değerlendirmeye baskının ve dış etkilerin türü, süresi ve sıklığı dahildir.

Kademe Depo Çalışma Koşulları İdari Yönetim Çalışma Koşulları
5
4 İdari Yönetimde Profesyonel Çalışan A
3
2 Depo İşçisi B İdari Yönetimde Destek Çalışanı A
Soğuk Hava Deposu İşçisi C
1

Organizasyonel teori açısından bakıldığında, modüler yaklaşım daha fazla avantaj sunar:

 • Pozisyonların kademe temelli yapısı korunur.
 • Çalışma koşulları yeterli ölçüde dikkate alınır.
 • Kariyer adımları, içerik ve gereklilikler açısından gerekçeli kalır.
 • İş derecelendirme sisteminin iş gücünde bıraktığı izlenim olumsuz şekilde etkilenmez.

gradar yaklaşımı, maaşların yerel mevzuata uygun olarak adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmesi sırasında çalışma koşullarının dikkate alınmasına yardımcı olur.

Çalışma koşullarının tutarlı bir şekilde değerlendirilmesiyle birlikte, kuruluş popülasyonundaki her yer için aynı standartlar uygulanabilir. Ödeneklerin tahsisini adil ve anlaşılır kılan farklı yük ve baskı türleri de dikkate alınabilir.

Bu tablonun amacı, çalışma koşullarının ayrı bir yerde değerlendirilmesinin süreci basitleştirdiğini, daha şeffaf hale getirdiğini ve kariyer yapısı ve maaş yönetimi üzerindeki olası olumsuz etkileri en aza indirdiğini göstermektir.

Ayrıca, tüm iş gücü için homojen çalışma koşulları ile iş yükünün azaltılmasını mümkün kılar. İş değerlemesinin farklılaştırılmasıyla ilgili olmayan her şey, kurum çapında bir standart açıklama ile ortadan kaldırılabilir veya basitleştirilebilir.

gradar’ın çalışma koşulları değerlendirmesine yönelik standart algoritması

Çalışma koşullarının değerlendirilmesine ilişkin standart algoritma aşağıdaki faktörleri içerir:

 • Psikolojik baskı
 • Statik fiziksel efor
 • Dinamik fiziksel efor
 • Tek taraflı fiziksel efor/zorlayıcı vücut pozisyonu
 • Becerisel gereklilikler
 • Mekanik ve fiziksel dış etkiler
 • Nükleer, biyolojik ve kimyasal dış etkiler

Çalışma koşullarının değerlendirilmesine ilişkin gradar algoritmasında, her faktör için bir baskı seviyesi ve baskının zamansal dağılımı seçilir.

Bu faktörler, şirket tarafından belirlenen farklı kategorilerin kurum içi denklik ilişkilerine göre, özelleştirilmiş bir modelin temeli olarak kullanılmalıdır.

Yük/maruz kalma seviyesinin süresi

 1. Kayda değer maruz kalma süresi yoktur
 2. Çalışma süresinin %10'una kadardır
 3. Çalışma süresinin %25'ine kadardır
 4. Çalışma süresinin %50'sine kadardır
 5. Çalışma süresinin %75'ine kadardır
 6. Tüm çalışma süresine yayılmıştır

Psikolojik baskı

Bu faktör, her pozisyon için temel görevlerin yerine getirilmesiyle ilişkili psikolojik baskıyı değerlendirir. Bunlar arasında çatışmalı durumlar, psikolojik travma riski ve iş akışındaki dış kesintilerden kaynaklanan dikkat bozuklukları sayılabilir.

 1. Kayda değer yük yoktur
 2. Çatışma, konsantrasyon bozukluğu ve dikkat gerekliliği nedeniyle düşük seviyede baskı
 3. Çatışma, konsantrasyon bozukluğu ve dikkat gerekliliği nedeniyle orta seviyede baskı
 4. Çatışma, konsantrasyon bozukluğu ve dikkat gerekliliği nedeniyle yüksek seviyede baskı
 5. Çatışma, konsantrasyon bozukluğu ve dikkat gerekliliği nedeniyle çok yüksek seviyede baskı

Statik fiziksel efor

Bu faktör statik yüklerin neden olduğu baskıyı değerlendirmek için kullanılır. "Statik yük", kuvveti aletlere, kontrol elemanlarına veya diğer iş parçalarına aktarmak amacıyla başka hiçbir şekilde hareket etmeden, bir veya daha fazla kasın belirli bir süre boyunca gerilmesiyle sağlanan statik duruş veya tutma işi anlamına gelir.

 1. Kayda değer efor yoktur
 2. Kaslar üzerinde düşük seviyede statik baskı vardır
 3. Kaslar üzerinde orta seviyede statik baskı vardır
 4. Kaslar üzerinde yüksek seviyede statik baskı vardır
 5. Kaslar üzerinde çok yüksek seviyede statik baskı vardır

Dinamik fiziksel efor

Bu faktör, dinamik yüklerin bir sonucu olarak meydana gelen baskıyı değerlendirmek için kullanılır. Birkaç kas grubunun veya uzvun kaldırma veya taşıma, alet veya iş parçası tutma ve hasta kaldırma ve transfer etme gibi amaçlarla aynı anda kullanılmasını gerektiren bir yüktür.

 1. Kayda değer efor yoktur
 2. Kaslar üzerinde düşük seviyede dinamik baskı vardır
 3. Kaslar üzerinde orta seviyede dinamik baskı vardır
 4. Kaslar üzerinde yüksek seviyede dinamik baskı vardır
 5. Kaslar üzerinde çok yüksek seviyede dinamik baskı vardır

Tek taraflı fiziksel efor/zorlayıcı vücut pozisyonu

Bu faktör, genellikle zorunlu duruşların yanı sıra tek taraflı fiziksel zorlamadan kaynaklanan baskıları değerlendirir. İşin yapılması için gerekli olan (ve iş yapılırken şikayete neden olabilecek) elverişsiz veya doğal olmayan duruşlar anlamına gelir. Bu işler yapılırken duruşu değiştirmek mümkün değildir.

 1. Kayda değer zorlama yoktur
 2. Zorlayıcı duruş nedeniyle düşük seviyede baskı
 3. Zorlayıcı duruş nedeniyle orta seviyede baskı
 4. Zorlayıcı duruş nedeniyle yüksek seviyede baskı
 5. Zorlayıcı duruş nedeniyle çok yüksek seviyede baskı

Becerisel gereklilikler

Bu faktör, beceri gerekliliklerini değerlendirir, ayrıca duyuların ve motor becerilerin koordinasyonunu kapsar. Bu beceriler, ayarlama veya üretim işleri için küçük toleranslarla hassas hareketler gerçekleştirmek için kullanılır. Gereken efor ve hareket sapmaları düşüktür. Bu faktör aynı zamanda, erişilmesi zor yerlerde çalışma yapmak için tüm kas-iskelet sisteminin çevikliğine ilişkin gereklilikleri değerlendirir.

 1. Kayda değer gereklilik yoktur
 2. İnce motor beceriler veya fiziksel beceriye yönelik düşük seviyede gereklilikler
 3. İnce motor beceriler veya fiziksel beceriye yönelik orta seviyede gereklilikler
 4. İnce motor beceriler veya fiziksel beceriye yönelik yüksek seviyeli gereklilikler
 5. İnce motor beceriler veya fiziksel beceriye yönelik çok yüksek seviyeli gereklilikler

Mekanik ve fiziksel dış etkiler

Bu faktör, tüm vücutta ısı, kir, toz ve soğuk gibi mekanik veya fiziksel etkiye sahip dış koşulların neden olduğu baskıyı değerlendirir. Koruyucu ekipman ya da kıyafet kullanma ihtiyacı, derecelendirmede kullanılan ek göstergelerdir.

 1. Kayda değer yük yoktur
 2. Düşük yük seviyesi: Koruyucu giysi veya özel ekipman gerekmez
 3. Orta yük seviyesi: Bazı koruyucu giysiler gerekir
 4. Yüksek yük seviyesi: Tümüyle koruyucu giysi veya özel ekipman gerekir
 5. Aşırı yük seviyesi: Yaşam desteği için en üst düzey koruma gerekir

Nükleer, biyolojik ve kimyasal dış etkiler

Bu faktör, vücut üzerinde temel olarak nükleer, biyolojik veya kimyasal etkiye sahip dış koşullara hücresel seviyenin altına kadar maruz kalma durumunu değerlendirir. Koruyucu ekipman ya da kıyafet kullanma ihtiyacı, derecelendirmede kullanılan ek göstergelerdir.

 1. Kayda değer yük yoktur
 2. Düşük yük seviyesi: Koruyucu giysi veya özel ekipman gerekmez
 3. Orta yük seviyesi: Bazı koruyucu giysiler gerekir
 4. Yüksek yük seviyesi: Tümüyle koruyucu giysi veya özel ekipman gerekir
 5. Aşırı yük seviyesi: Yaşam desteği için en üst düzey koruma gerekir