privatumo politika

1. Duomenų apsaugos apžvalga

Bendra informacija

Toliau pateikta informacija padės jums lengvai susipažinti su tuo, kas bus daroma su jūsų asmens duomenimis, kai apsilankysite šioje svetainėje. Sąvoka "asmens duomenys" apima visus duomenis, pagal kuriuos galima jus asmeniškai identifikuoti. Išsamesnės informacijos apie duomenų apsaugos dalyką rasite mūsų Duomenų apsaugos deklaracijoje, kurią pateikėme po šia kopija.

Duomenų įrašymas šioje svetainėje

Kas yra atsakingas už duomenų įrašymą šioje svetainėje (t. y. "duomenų valdytojas")?

Šios svetainės duomenis tvarko svetainės operatorius, kurio kontaktinę informaciją rasite šios privatumo politikos skyriuje "Informacija apie atsakingąją šalį (BDAR vadinamą "duomenų valdytoju")".

Kaip įrašome jūsų duomenis?

Jūsų duomenis renkame, kai dalijatės savo duomenimis su mumis. Pavyzdžiui, tai gali būti informacija, kurią įvedate į mūsų kontaktinę formą.

Kitus duomenis mūsų IT sistemos įrašo automatiškai arba jums sutikus juos įrašyti apsilankymo svetainėje metu. Šiuos duomenis visų pirma sudaro techninė informacija (pvz., žiniatinklio naršyklė, operacinė sistema arba apsilankymo svetainėje laikas). Ši informacija įrašoma automatiškai, kai lankotės šioje svetainėje.

Kokiais tikslais naudojame jūsų duomenis?

Dalis informacijos generuojama siekiant užtikrinti, kad svetainė būtų teikiama be klaidų. Kiti duomenys gali būti naudojami jūsų naudotojo įpročiams analizuoti.

Kokias turite teises, susijusias su jūsų informacija?

Turite teisę bet kuriuo metu gauti informaciją apie savo archyvuotų asmens duomenų šaltinį, gavėjus ir tikslus, nemokėdami už tokį atskleidimą mokesčio. Taip pat turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti. Jei davėte sutikimą tvarkyti duomenis, turite galimybę bet kada atšaukti šį sutikimą, o tai turės įtakos visam būsimam duomenų tvarkymui. Be to, turite teisę reikalauti, kad tam tikromis aplinkybėmis jūsų duomenų tvarkymas būtų apribotas. Be to, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Nedvejodami susisiekite su mumis bet kuriuo metu, jei turite klausimų dėl šio ar kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų.

Analizės įrankiai ir trečiųjų šalių teikiamos priemonės

Gali būti, kad jūsų naršymo įpročiai bus statistiškai analizuojami, kai lankysitės šioje svetainėje. Tokia analizė pirmiausia atliekama naudojant vadinamąsias analizės programas.

Išsamesnės informacijos apie šias analizės programas rasite toliau pateiktoje Duomenų apsaugos deklaracijoje.

2. Bendroji informacija ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šios svetainės ir jos puslapių valdytojai labai rimtai žiūri į jūsų asmens duomenų apsaugą. Todėl jūsų asmens duomenis tvarkome kaip konfidencialią informaciją ir laikydamiesi įstatyminių duomenų apsaugos nuostatų bei šios duomenų apsaugos deklaracijos.

Kai naudojatės šia svetaine, renkama įvairi asmeninė informacija. Asmeniniai duomenys - tai duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų asmeninę tapatybę. Šioje duomenų apsaugos deklaracijoje paaiškinama, kokius duomenis renkame ir kokiais tikslais juos naudojame. Joje taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu renkama informacija.

Informuojame, kad perduodant duomenis internetu (t. y. elektroniniu paštu) gali būti saugumo spragų. Visiškai apsaugoti duomenis nuo trečiųjų šalių prieigos neįmanoma.

Informacija apie atsakingą šalį (BDAR vadinama "duomenų valdytoju")

Šios svetainės duomenų tvarkymo duomenų valdytojas yra:

Philippas Schuchas
QPM Quality Personnel Management GmbH
Am Haferkamp 78
D-40589 Diuseldorfas

Telefonas: 021193672490
El. paštas: support@qpm.de

Duomenų valdytojas - tai fizinis ar juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais priima sprendimus dėl asmens duomenų (pvz., vardų, pavardžių, el. pašto adresų ir kt.) tvarkymo tikslų ir išteklių.

Saugojimo trukmė

Jei šioje privatumo politikoje nenurodytas konkretesnis saugojimo laikotarpis, jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol nebeliks tikslo, dėl kurio jie buvo surinkti. Jei pateiksite pagrįstą prašymą ištrinti duomenis arba atšauksite savo sutikimą tvarkyti duomenis, jūsų duomenys bus ištrinti, nebent turėsime kitų teisiškai leistinų priežasčių saugoti jūsų asmens duomenis (pvz., mokesčių ar komercinės teisės saugojimo laikotarpiai); pastaruoju atveju duomenys bus ištrinti nustojus galioti šioms priežastims.

Bendra informacija apie duomenų tvarkymo šioje svetainėje teisinį pagrindą

Jei sutikote tvarkyti duomenis, jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi CK 2.5 str. 6 straipsnio 1 dalies a punktu arba BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu. BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktu, jei specialių kategorijų duomenys tvarkomi pagal BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktą. DSGVO 9 STRAIPSNIO 1 DALĮ. Aiškaus sutikimo dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis atveju duomenys taip pat tvarkomi remiantis DSGVO 3 str. BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punktu. Jei sutikote, kad būtų saugomi slapukai arba kad būtų suteikta prieiga prie jūsų galutiniame įrenginyje esančios informacijos (pvz., naudojant įrenginio pirštų atspaudus), duomenų tvarkymas papildomai grindžiamas TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi. Sutikimą galima bet kada atšaukti. Jei jūsų duomenys reikalingi sutarčiai vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti, jūsų duomenis tvarkome remdamiesi TTGDĮ 3 straipsnio 1 dalimi. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Be to, jei jūsų duomenys reikalingi teisinei prievolei įvykdyti, mes juos tvarkome remdamiesi 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu. 6 straipsnio 1 dalies c punktu. Be to, duomenys gali būti tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu pagal BDAR 6 str. 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Informacija apie atitinkamą teisinį pagrindą kiekvienu konkrečiu atveju pateikiama tolesniuose šios privatumo politikos punktuose.

Duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas

Savo įmonėje paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną.

PROLIANCE GmbH
Leopoldstraße 21
80802 München

Telefonas: +49 89 2500 392 22
El. paštas: consulting@datenschutzexperte.de

Informacija apie duomenų perdavimą į JAV ir kitas ES nepriklausančias šalis

Be kita ko, naudojame Jungtinėse Amerikos Valstijose arba kitose duomenų apsaugos požiūriu nesaugiose ne ES šalyse įsikūrusių įmonių priemones. Jei šios priemonės yra aktyvios, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į šias ES nepriklausančias šalis ir ten tvarkomi. Turime atkreipti dėmesį, kad šiose šalyse negalima užtikrinti tokio duomenų apsaugos lygio, kuris būtų panašus į ES duomenų apsaugos lygį. Pavyzdžiui, JAV įmonės yra įpareigotos perduoti asmens duomenis saugumo agentūroms, o jūs, kaip duomenų subjektas, neturite jokių galimybių gintis teisme. Taigi negalima atmesti galimybės, kad JAV agentūros (pvz., Slaptoji tarnyba) gali tvarkyti, analizuoti ir nuolat archyvuoti jūsų asmens duomenis stebėjimo tikslais. Mes nekontroliuojame šios duomenų tvarkymo veiklos.

Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas

Įvairios duomenų tvarkymo operacijos galimos tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Jūs taip pat galite bet kada atšaukti bet kokį sutikimą, kurį mums jau esate davę. Tai nepažeidžia bet kokio duomenų rinkimo, vykusio iki jūsų atšaukimo, teisėtumo.

Teisė nesutikti su duomenų rinkimu ypatingais atvejais; teisė nesutikti su tiesiogine reklama (BDAR 21 straipsnis)

JEI DUOMENYS TVARKOMI REMIANTIS REGLAMENTO (EB) NR. TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI DĖL PRIEŽASČIŲ, KYLANČIŲ IŠ JŪSŲ UNIKALIOS SITUACIJOS. ŠI NUOSTATA TAIP PAT TAIKOMA BET KOKIAM ŠIOMIS NUOSTATOMIS GRINDŽIAMAM PROFILIAVIMUI. NORĖDAMI NUSTATYTI TEISINĮ PAGRINDĄ, KURIUO GRINDŽIAMAS BET KOKS DUOMENŲ TVARKYMAS, SUSIPAŽINKITE SU ŠIA DUOMENŲ APSAUGOS DEKLARACIJA. JEI UŽREGISTRUOSITE PRIEŠTARAVIMĄ, MES DAUGIAU NEBETVARKYSIME JŪSŲ PAVEIKTŲ ASMENS DUOMENŲ, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI GALĖSIME PATEIKTI ĮTIKINAMŲ APSAUGOS POŽIŪRIU VERTINGŲ JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMO PRIEŽASČIŲ, KURIOS YRA SVARBESNĖS UŽ JŪSŲ INTERESUS, TEISES IR LAISVES, ARBA JEI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS YRA PAREIKŠTI, VYKDYTI AR GINTI TEISINES TEISES (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 21 STRAIPSNIO 1 DALĮ).

JEI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TVARKOMI TIESIOGINĖS REKLAMOS TIKSLAIS, TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD JŪSŲ PAVEIKTI ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI TOKIOS REKLAMOS TIKSLAIS. ŠI NUOSTATA TAIP PAT TAIKOMA PROFILIAVIMUI, JEI JIS SUSIJĘS SU TOKIA TIESIOGINE REKLAMA. JEI PRIEŠTARAUJATE, JŪSŲ ASMENS DUOMENYS VĖLIAU NEBEBUS NAUDOJAMI TIESIOGINĖS REKLAMOS TIKSLAIS (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 21 STRAIPSNIO 2 DALĮ).

Teisė pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai

BDAR pažeidimų atveju duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma toje valstybėje narėje, kurioje paprastai yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje įvyko įtariamas pažeidimas. Teisė pateikti skundą galioja neatsižvelgiant į kitas administracines ar teismines procedūras, kurias galima naudoti kaip teisines priemones.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę reikalauti, kad bet kokius duomenis, kuriuos automatiškai tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu arba siekdami įvykdyti sutartį, perduotume jums arba trečiajai šaliai įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu. Jei reikalausite tiesiogiai perduoti duomenis kitam duomenų valdytojui, tai bus padaryta tik tuo atveju, jei tai techniškai įmanoma.

SSL ir (arba) TLS šifravimas

Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio, pavyzdžiui, pirkimo užsakymų ar užklausų, kurias pateikiate mums kaip svetainės operatoriui, perdavimą, šioje svetainėje naudojama SSL arba TLS šifravimo programa. Užšifruotą ryšį galite atpažinti patikrinę, ar naršyklės adreso eilutė iš "http://" persijungia į "https://", taip pat pagal tai, kad naršyklės eilutėje atsiranda užrakto piktograma.

Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negali perskaityti jūsų mums perduodamų duomenų.

Informacija apie duomenis, jų taisymas ir naikinimas

Laikydamiesi galiojančių įstatyminių nuostatų, turite teisę bet kada pareikalauti informacijos apie savo archyvuotus asmens duomenis, jų šaltinį ir gavėjus bei jūsų duomenų tvarkymo tikslą. Taip pat galite turėti teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti. Jei turite klausimų šia tema arba bet kokių kitų klausimų apie asmens duomenis, nedvejodami kreipkitės į mus bet kuriuo metu.

Teisė reikalauti duomenų tvarkymo apribojimų

Turite teisę reikalauti, kad būtų nustatyti apribojimai, susiję su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Norėdami tai padaryti, galite bet kada su mumis susisiekti. Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą taikoma šiais atvejais:

  • Jei ginčytumėte mūsų archyvuojamų duomenų teisingumą, paprastai mums reikės šiek tiek laiko šiam teiginiui patikrinti. Kol vyksta šis tyrimas, turite teisę reikalauti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  • Jei jūsų asmens duomenys buvo (yra) tvarkomi neteisėtai, turite galimybę reikalauti apriboti jūsų duomenų tvarkymą, o ne reikalauti juos ištrinti.
  • Jei jūsų asmens duomenys mums nebereikalingi, o jums jie reikalingi siekiant įgyvendinti, apginti ar pareikalauti teisinių teisių, turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, o ne juos ištrinti.
  • Jei pareiškėte prieštaravimą pagal CK 2.5 straipsnį, galite pateikti prieštaravimą. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jūsų teisės ir mūsų teisės turės būti vertinamos tarpusavyje. Kol nenustatyta, kieno interesai yra svarbesni, turite teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Jei apribojote savo asmens duomenų tvarkymą, šie duomenys, išskyrus jų archyvavimą, gali būti tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisines teises arba apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises, arba dėl svarbių viešojo intereso priežasčių, kurias nurodo Europos Sąjunga arba ES valstybė narė.

Nepageidaujamų el. laiškų atmetimas

Šiuo prieštaraujame, kad kontaktinė informacija, paskelbta kartu su privaloma informacija, kuri turi būti pateikta mūsų Svetainės pranešime, būtų naudojama siųsti mums reklaminę ir informacinę medžiagą, kurios mes aiškiai neprašėme. Šios svetainės ir jos puslapių valdytojai pasilieka aiškią teisę imtis teisinių veiksmų, jei reklaminė informacija siunčiama nepageidaujamai, pavyzdžiui, SPAM žinutėmis.

3. Duomenų įrašymas šioje svetainėje

Slapukai

Mūsų svetainėse ir puslapiuose naudojami pramonėje vadinami slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie nedaro jokios žalos jūsų įrenginiui. Jie saugomi laikinai, sesijos metu (sesijos slapukai), arba nuolat archyvuojami jūsų įrenginyje (nuolatiniai slapukai). Sesijos slapukai automatiškai ištrinami, kai tik baigiate apsilankymą. Nuolatiniai slapukai jūsų įrenginyje archyvuojami tol, kol juos aktyviai ištrinate arba kol juos automatiškai ištrina jūsų interneto naršyklė.

Kai kuriais atvejais gali būti, kad įėjus į mūsų svetainę jūsų įrenginyje bus išsaugoti trečiųjų šalių slapukai (trečiųjų šalių slapukai). Šie slapukai leidžia jums arba mums pasinaudoti tam tikromis trečiosios šalies teikiamomis paslaugomis (pvz., mokėjimo paslaugų apdorojimo slapukai).

Slapukai atlieka įvairias funkcijas. Daugelis slapukų yra techniškai būtini, nes tam tikros svetainės funkcijos be slapukų neveiktų (pvz., pirkinių krepšelio funkcija arba vaizdo įrašų rodymas). Kitų slapukų paskirtis gali būti naudotojų įpročių analizė arba reklaminių pranešimų rodymas.

Slapukai, kurie reikalingi elektroninių ryšių sandoriams vykdyti arba tam tikroms funkcijoms, kuriomis norite naudotis (pvz., pirkinių krepšelio funkcijai), atlikti, arba slapukai, kurie reikalingi svetainės optimizavimui (privalomi slapukai) (pvz., slapukai, kurie suteikia išmatuojamą įžvalgą apie interneto auditoriją), saugomi remiantis BDAR 2 straipsnio 1 dalimi. 6 straipsnio 1 dalies f punktu, nebent nurodomas kitas teisinis pagrindas. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti reikiamus slapukus, kad būtų užtikrintas techniškai be klaidų ir optimaliai teikiamas operatoriaus paslaugų teikimas. Jei buvo paprašyta jūsų sutikimo saugoti slapukus ir panašias atpažinimo technologijas, duomenų tvarkymas vykdomas tik gauto sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalis); šis sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Jūs turite galimybę nustatyti savo naršyklę taip, kad jums būtų pranešama apie kiekvieną slapukų įrašymą, ir leisti priimti slapukus tik tam tikrais atvejais. Taip pat galite neleisti priimti slapukų tam tikrais atvejais arba apskritai arba įjungti ištrynimo funkciją, kad slapukai būtų automatiškai ištrinti, kai naršyklė uždaroma. Jei slapukai išjungiami, šios svetainės funkcijos gali būti ribotos.

Jei naudojami trečiųjų šalių slapukai arba jei slapukai naudojami analitiniais tikslais, apie tai jus atskirai informuosime pagal šią duomenų apsaugos politiką ir, jei reikia, paprašysime jūsų sutikimo.

Sutikimas su "Cookiebot

Mūsų svetainėje naudojama "Cookiebot" sutikimo technologija, kad būtų gautas jūsų sutikimas saugoti tam tikrus slapukus jūsų galutiniame įrenginyje arba naudoti tam tikras technologijas ir tai dokumentuoti duomenų apsaugos reikalavimus atitinkančiu būdu. Šios technologijos teikėjas yra Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Danija (toliau - "Cookiebot").

Kai įeinate į mūsų svetainę, užmezgamas ryšys su "Cookiebot" serveriais, kad būtų gautas jūsų sutikimas ir pateikti kiti paaiškinimai dėl slapukų naudojimo. Tuomet "Cookiebot" išsaugos slapuką jūsų naršyklėje, kad būtų galima nustatyti jūsų duotą sutikimą arba jo atšaukimą. Tokiu būdu surinkti duomenys saugomi tol, kol paprašysite juos ištrinti, ištrinsite patį "Cookiebot" slapuką arba nebeliks tikslo, dėl kurio duomenys saugomi. Privalomi teisiniai saugojimo įpareigojimai lieka nepakeisti.

"Cookiebot" naudojamas teisiškai reikalaujamam sutikimui dėl slapukų naudojimo gauti. To teisinis pagrindas yra CK 6.2 str. 6 straipsnio 1 dalies c punktas BDAR.

Duomenų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį (DPA). Tai sutartis, kurią sudaryti įpareigoja duomenų privatumo įstatymai ir kuria užtikrinama, kad jie tvarkys mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikydamiesi BDAR.

Serverio žurnalo failai

Šios svetainės ir jos puslapių teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Šią informaciją sudaro:

  • naudojamos naršyklės tipas ir versija
  • Naudojama operacinė sistema
  • Nukreipiančiojo URL
  • Prisijungiančio kompiuterio kompiuterio prieglobos vardas
  • Serverio užklausos laikas
  • IP adresas

Šie duomenys nėra sujungti su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys registruojami remiantis Reglamento (EB) Nr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą techniškai be klaidų atvaizduoti ir optimizuoti operatoriaus svetainę. Siekiant šio tikslo, turi būti registruojami serverio žurnalo failai.

Kontaktinė forma

Jei užklausas mums pateikiate naudodamiesi mūsų kontaktų forma, kontaktų formoje pateiktą informaciją ir bet kokią joje pateiktą kontaktinę informaciją saugosime, kad galėtume išnagrinėti jūsų užklausą ir iškilus papildomiems klausimams. Be jūsų sutikimo šia informacija nesidalinsime.

Šių duomenų tvarkymas yra grindžiamas CK 2.5 str. 1 dalies b punktu, jei jūsų prašymas yra susijęs su sutarties vykdymu arba jei būtina atlikti ikisutartines priemones. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu veiksmingai tvarkyti mums adresuotus prašymus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei to buvo prašoma; sutikimą galima bet kada atšaukti.

Kontaktinėje formoje įvesta informacija lieka pas mus tol, kol nepaprašysite jos ištrinti, neatšauksite savo sutikimo archyvuoti duomenis arba jei nebeliks tikslo, dėl kurio informacija archyvuojama (pvz., kai baigsime rengti atsakymą į jūsų užklausą). Tai nepažeidžia jokių privalomų teisinių nuostatų, ypač duomenų saugojimo laikotarpių.

Prašymas el. paštu, telefonu arba faksu

Jei su mumis susisieksite el. paštu, telefonu ar faksu, jūsų užklausą, įskaitant visus gautus asmens duomenis (vardą, pavardę, užklausą), saugosime ir tvarkysime jūsų užklausos tvarkymo tikslais. Be jūsų sutikimo šių duomenų neperduodame.

Šie duomenys tvarkomi remiantis CK 6.2 straipsniu. 1 dalies b punktu, jei jūsų užklausa yra susijusi su sutarties vykdymu arba reikalinga ikisutartinėms priemonėms atlikti. Visais kitais atvejais duomenys tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu veiksmingai tvarkyti mums pateiktas užklausas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei jis buvo gautas; sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenys, kuriuos atsiuntėte mums per užklausas, lieka pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą saugoti arba kol išnyks duomenų saugojimo tikslas (pvz., įvykdžius jūsų užklausą). Privalomos įstatymų nuostatos - ypač teisės aktuose nustatyti saugojimo laikotarpiai - lieka nepakeistos.

Calendly

Mūsų svetainėje galite susitarti dėl susitikimų su mumis. Susitikimams rezervuoti naudojame įrankį "Calendly". Paslaugos teikėjas yra "Calendly LLC", 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, JAV (toliau - "Calendly").

Norėdami rezervuoti susitikimą, pateiktoje kaukėje įveskite prašomus duomenis ir norimą datą. Įvesti duomenys bus naudojami susitikimui planuoti, vykdyti ir, jei reikia, stebėti. Susitikimo duomenys mums saugomi "Calendly", kurios privatumo politiką galite peržiūrėti čia, serveriuose: https://calendly.com/privacy.

Jūsų įvesti duomenys liks pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą juos saugoti arba išnyks duomenų saugojimo tikslas. Privalomos teisinės nuostatos, ypač saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 lit. f DSGVO. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą kuo paprasčiau organizuoti susitikimus su suinteresuotosiomis šalimis ir klientais. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenys bus tvarkomi tik remiantis BDAR 6 str. 6 str. 1 dalies a punktu DSGVO ir 25 straipsnio 2 dalimi. 1 TTDSG, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudai), kaip apibrėžta TTDSG. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas standartinėmis ES Komisijos sutarčių sąlygomis. Išsamią informaciją rasite čia: https://calendly.com/dpa.

Užsakymų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju sudarėme užsakymų tvarkymo sutartį (AVV). Tai sutartis, kurios reikalaujama pagal duomenų apsaugos įstatymą ir kuria užtikrinama, kad paslaugų teikėjas tvarkys mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikydamasis BDAR.

Registracija šioje svetainėje

Šioje svetainėje galite užsiregistruoti, kad galėtumėte naudotis papildomomis svetainės funkcijomis. Jūsų įvestus duomenis naudosime tik tam, kad galėtume naudotis atitinkamu pasiūlymu ar paslauga, prie kurios užsiregistravote. Registracijos metu mūsų prašoma informacija turi būti įvesta visa. Priešingu atveju registraciją atmesime.

Norėdami jus informuoti apie svarbius mūsų portfelio apimties pokyčius arba techninius pakeitimus, naudosime registracijos proceso metu nurodytą el. pašto adresą.

Registracijos metu įvestus duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Registracijos proceso metu įrašytus duomenis saugome tol, kol esate užsiregistravę šioje svetainėje. Vėliau tokie duomenys ištrinami. Tai nepažeidžia teisės aktuose nustatytų privalomų saugojimo įpareigojimų.

"Lime CRM" - klientų valdymo sistema

Kontaktų ir sutarčių duomenis, taip pat bendrų el. pašto dėžučių (pvz., support@gradar.com) duomenis tvarkome naudodamiesi SaaS klientų valdymo sistema.

Lime Technologies Germany GmbH
Probsteigasse 44-46
50670 Kelnas
Vokietija

kurios privatumo politiką galite peržiūrėti čia: https://www.lime-technologies.com/de/datenschutzerklaerung/.

Jūsų pateikta kontaktinė informacija gali būti naudojama tolesnėms sutartims sudaryti (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Kitas šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas kuo lengviau susisiekti su suinteresuotomis šalimis ir klientais (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Darbų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju sudarėme sutartį dėl užsakymų tvarkymo (AVV). Tai sutartis, kurios reikalaujama pagal duomenų apsaugos įstatymą ir kuria užtikrinama, kad paslaugų teikėjas tvarkys tik mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis pagal mūsų nurodymus ir laikydamasis BDAR.

4. Analizės priemonės ir reklama

Matomo

Šioje svetainėje naudojama atvirojo kodo žiniatinklio analizės paslauga "Matomo". "Matomo" naudoja technologijas, kurios leidžia atpažinti naudotoją keliuose puslapiuose, kad būtų galima analizuoti naudotojo elgesio modelius (pvz., slapukus arba įrenginio pirštų atspaudus). Matomo užfiksuota informacija apie naudojimąsi šia svetaine bus saugoma mūsų serveryje. Prieš archyvavimą IP adresas pirmiausia bus nuasmenintas.

Naudodamiesi "Matomo" galime rinkti ir analizuoti duomenis apie mūsų svetainės lankytojų naudojimą. Taip galime sužinoti, pavyzdžiui, kada ir iš kokio regiono lankytojai peržiūrėjo puslapį. Be to, renkame įvairius žurnalo failus (pvz., IP adresą, nuorodą, naršyklę ir naudojamą operacinę sistemą) ir galime įvertinti, ar mūsų svetainės lankytojai atlieka tam tikrus veiksmus (pvz., paspaudimus, pirkimus ir pan.).

Šios analizės priemonės naudojimas grindžiamas CK 6.2 straipsniu. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojų elgesio modelius, kad galėtų optimizuoti operatoriaus interneto pasiūlymus ir reklamą. Jei gautas atitinkamas sutikimas, duomenų tvarkymas atliekamas išimtinai remiantis tik CK 6.2 str. 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudai), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

Priegloba

"Matomo" talpiname tik savo serveriuose, todėl visi analizės duomenys lieka pas mus ir nėra perduodami toliau.

"Google" skelbimai

Svetainės operatorius naudoja "Google Ads". "Google Ads" yra "Google Ireland Limited" ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija, internetinė reklamos programa.

"Google Ads" leidžia mums rodyti skelbimus "Google" paieškos sistemoje arba trečiųjų šalių svetainėse, jei naudotojas įveda tam tikrus paieškos terminus į "Google" (tikslinis raktažodis). Taip pat galima rodyti tikslinius skelbimus pagal "Google" turimus naudotojo duomenis (pvz., buvimo vietos duomenis ir interesus; tikslinių grupių tikslinė atranka). Mes, kaip svetainės operatorius, galime kiekybiškai analizuoti šiuos duomenis, pavyzdžiui, analizuoti, dėl kokių paieškos terminų buvo rodomi mūsų skelbimai ir kiek skelbimų lėmė atitinkamus paspaudimus.

"Google" skelbimų naudojimas grindžiamas CK 6.2 straipsniu. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą kuo veiksmingiau vykdyti operatoriaus paslaugų ir produktų rinkodarą.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (SCC). Išsamią informaciją galima rasti čia: https://policies.google.com/privacy/frameworks ir https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

"Google" konversijų stebėjimas

Šioje svetainėje naudojamas "Google" konversijų stebėjimas. Šią paslaugą teikia "Google Ireland Limited" ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija.

Naudodamiesi "Google" konversijų stebėjimo funkcija galime nustatyti, ar naudotojas atliko tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, galime analizuoti, kaip dažnai buvo paspausti mūsų svetainės mygtukai ir kokie produktai peržiūrimi ar perkami ypač dažnai. Šios informacijos tikslas - rengti konversijų statistiką. Sužinome, kiek naudotojų spustelėjo mūsų skelbimus ir kokius veiksmus jie atliko. Mes negauname jokios informacijos, kuri leistų mums asmeniškai identifikuoti naudotojus. Pati "Google" identifikavimo tikslais naudoja slapukus arba panašias atpažinimo technologijas.

Naudojame "Google" konversijų stebėjimą remdamiesi CK 6.2 straipsniu. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojų elgesio modelius, kad galėtų optimizuoti tiek operatoriaus interneto svetainės pateikimą, tiek reklamą. Jei gautas atitinkamas sutikimas, duomenų tvarkymas atliekamas išimtinai remiantis BDAR 6 str. 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudai), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos apie "Google" konversijų stebėjimą rasite "Google" duomenų apsaugos politikoje adresu: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

5. Įskiepiai ir įrankiai

"YouTube" su išplėsta duomenų apsaugos integracija

Mūsų interneto svetainėje įterpiami svetainės "YouTube" vaizdo įrašai. Svetainės operatorius yra "Google Ireland Limited" ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Naudojame "YouTube" išplėstiniu duomenų apsaugos režimu. Pasak "YouTube", šis režimas užtikrina, kad "YouTube" nesaugo jokios informacijos apie šios svetainės lankytojus prieš jiems peržiūrint vaizdo įrašą. Vis dėlto tai nebūtinai reiškia, kad dėl išplėstinio duomenų apsaugos režimo galima atmesti galimybę dalytis duomenimis su "YouTube" partneriais. Pavyzdžiui, nepriklausomai nuo to, ar žiūrite vaizdo įrašą, "YouTube" visada užmezga ryšį su "Google DoubleClick" tinklu.

Kai tik šioje svetainėje pradėsite atkurti "YouTube" vaizdo įrašą, bus užmegztas ryšys su "YouTube" serveriais. Dėl to "YouTube" serveriui bus pranešta, kuriame iš mūsų puslapių lankėtės. Jei lankydamiesi mūsų svetainėje esate prisijungę prie savo "YouTube" paskyros, leidžiate "YouTube" tiesiogiai priskirti jūsų naršymo modelius jūsų asmeniniam profiliui. Turite galimybę užkirsti tam kelią atsijungdami nuo savo "YouTube" paskyros.

Be to, jums pradėjus žiūrėti vaizdo įrašą, "YouTube" galės jūsų prietaise įdiegti įvairius slapukus arba panašias atpažinimo technologijas (pvz., prietaiso pirštų atspaudus). Taip "YouTube" galės gauti informacijos apie šios svetainės lankytojus. Be kita ko, ši informacija bus naudojama vaizdo įrašų statistikai generuoti, siekiant pagerinti svetainės patogumą naudotojams ir užkirsti kelią bandymams sukčiauti.

Tam tikromis aplinkybėmis, pradėjus atkurti "YouTube" vaizdo įrašą, gali būti atliekamos papildomos duomenų apdorojimo operacijos, kurių mes negalime kontroliuoti.

"YouTube" naudojame dėl to, kad esame suinteresuoti patraukliai pateikti savo internetinį turinį. Vadovaudamiesi CK 6.2 str. 1 dalies f punktą tai yra teisėtas interesas. Jei buvo gautas tinkamas sutikimas, duomenų tvarkymas vykdomas tik remiantis CK 6.2 str. 6(1)(a) BDAR ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudų nustatymas) TTDSG prasme. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos apie tai, kaip "YouTube" tvarko naudotojų duomenis, rasite "YouTube" duomenų privatumo politikoje adresu: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

"Google" žiniatinklio šriftai

Siekiant užtikrinti, kad šioje svetainėje naudojami šriftai būtų vienodi, šioje svetainėje naudojami vadinamieji "Google" teikiami žiniatinklio šriftai. Kai atveriate mūsų svetainės puslapį, jūsų naršyklė įkelia reikiamus žiniatinklio šriftus į naršyklės talpyklą, kad būtų teisingai rodomas tekstas ir šriftai.

Tam jūsų naudojama naršyklė turės užmegzti ryšį su "Google" serveriais. Dėl to "Google" sužinos, kad jūsų IP adresas buvo naudojamas šiai svetainei pasiekti. "Google" žiniatinklio šriftų naudojimas grindžiamas CK 6.2 str. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą vienodai pateikti šriftą operatoriaus svetainėje. Jei buvo gautas atitinkamas sutikimas, duomenų tvarkymas vykdomas tik remiantis BDAR 6 str. 6 straipsnio 1 dalies a punktu BDAR ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudų nustatymas), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

Jei naršyklė nepalaiko žiniatinklio šriftų, bus naudojamas standartinis kompiuteryje įdiegtas šriftas.

Daugiau informacijos apie "Google" žiniatinklio šriftus rasite šioje nuorodoje: https: //developers.google.com/fonts/faq ir "Google" duomenų privatumo deklaracijoje: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

"Google" žemėlapiai

Šioje svetainėje naudojama žemėlapių paslauga "Google Maps". Paslaugų teikėjas yra "Google Ireland Limited" ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Kad galėtumėte naudotis "Google Maps" funkcijomis, turi būti išsaugotas jūsų IP adresas. Paprastai ši informacija perduodama į vieną iš "Google" serverių Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur ji archyvuojama. Šios svetainės operatorius nekontroliuoja duomenų perdavimo. Jei "Google" žemėlapiai buvo įjungti, "Google" turi galimybę naudoti "Google" žiniatinklio šriftus vienodo šriftų atvaizdavimo tikslais. Kai prisijungiate prie "Google" žemėlapių, naršyklė įkelia reikiamus žiniatinklio šriftus į naršyklės talpyklą, kad tekstas ir šriftai būtų tinkamai atvaizduoti.

Naudojame "Google" žemėlapius, kad savo interneto turinį pateiktume patraukliai ir kad mūsų svetainėje atskleistas vietas būtų lengva rasti. Tai yra teisėtas interesas, kaip apibrėžta CK 6.2 straipsnyje. 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Jei buvo gautas tinkamas sutikimas, duomenų tvarkymas vykdomas tik remiantis CK 6.1 str. 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudų nustatymas), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (SCC). Išsamią informaciją galima rasti čia: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ir https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą rasite "Google" duomenų privatumo deklaracijoje adresu: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

"Google" reCAPTCHA

Šioje svetainėje naudojame "Google reCAPTCHA" (toliau - "reCAPTCHA"). Teikėjas yra "Google Ireland Limited" (toliau - "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

"reCAPTCHA" tikslas - nustatyti, ar šioje svetainėje įvestus duomenis (pvz., kontaktinėje formoje įvestą informaciją) pateikia žmogus, ar automatizuota programa. Kad tai nustatytų, "reCAPTCHA" analizuoja svetainės lankytojų elgesį pagal įvairius parametrus. Ši analizė pradedama automatiškai, kai tik svetainės lankytojas įeina į svetainę. Šiai analizei atlikti "reCAPTCHA" vertina įvairius duomenis (pavyzdžiui, IP adresą, laiką, kurį svetainės lankytojas praleido svetainėje, arba naudotojo inicijuotus žymeklio judesius). Tokios analizės metu sekami duomenys perduodami "Google".

reCAPTCHA analizės veikia tik fone. Svetainės lankytojai nėra įspėjami, kad atliekama analizė.

Duomenys saugomi ir analizuojami remiantis CK 6.2 str. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą apsaugoti operatoriaus svetaines nuo piktnaudžiavimo automatiniu šnipinėjimu ir nuo SPAM. Jei gautas atitinkamas sutikimas, duomenų tvarkymas atliekamas tik remiantis BDAR 6 str. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudų nustatymas), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos apie "Google reCAPTCHA" rasite "Google" duomenų privatumo deklaracijoje ir naudojimo sąlygose, pateiktose šiomis nuorodomis: https: //policies.google.com/privacy?hl=en ir https://policies.google.com/terms?hl=en.

Panašus į naudotojo

Naudojame "Userlike" (toliau - "Userlike"), kad apdorotume naudotojų užklausas per mūsų pagalbos kanalus arba tiesioginių pokalbių sistemas. Teikėjas yra Userlike UG (ribotos atsakomybės bendrovė), Probsteigasse 44 - 46, 50670 Kelnas, Vokietija.

Jūsų siunčiami pranešimai gali būti saugomi "Userlike" bilietų sistemoje arba į juos gali atsakyti mūsų darbuotojai tiesioginio pokalbio metu. Kai bendraujate su mumis per "Userlike", mes ir "Userlike", be kita ko, saugome jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, jei juos nurodėte, ir pokalbių istoriją. Be to, įrašoma jūsų naudojama naršyklė, operacinė sistema, IP adresas ir jūsų buvimo vieta. Šie duomenys apibendrinami profilyje.

Mums adresuoti pranešimai lieka mūsų žinioje tol, kol paprašote juos ištrinti arba kol duomenų saugojimo priežastis tampa nebeaktuali (pvz., po to, kai jūsų užklausa buvo išnagrinėta). Tai nepažeidžia jokių įstatyminių nuostatų - ypač įstatyminių privalomų saugojimo įpareigojimų.

"Userlike" diegiama remiantis CK 6.2 straipsniu. 6(1)(f) BDAR. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą vykdyti kuo veiksmingesnę rinkodaros veiklą. Jei gautas tinkamas sutikimas, duomenų tvarkymas vykdomas išimtinai remiantis tik CK 6.2 str. 6(1)(a) BDAR ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudai), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

"Userlike" buveinė yra Europos Sąjungoje, tačiau ji naudoja "Amazon Web Services" serverius, todėl gali būti, kad jūsų duomenys bus perduoti ir į Jungtines Amerikos Valstijas.

Daugiau informacijos rasite Userlike duomenų apsaugos deklaracijoje: https: //www.userlike.com/de/data-privacy ir https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Duomenų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį (DPA). Tai sutartis, kurią sudaryti įpareigoja duomenų privatumo įstatymai ir kuria užtikrinama, kad jie tvarkys mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikydamiesi BDAR.

6. elektroninės prekybos ir mokėjimo paslaugų teikėjai

Duomenų tvarkymas (klientų ir sutarčių duomenys)

Asmens duomenis renkame, tvarkome ir naudojame tik tiek, kiek tai būtina teisiniams santykiams sukurti, jų turiniui organizuoti ar pakeisti (duomenų inventorizacija). Šių veiksmų imamasi remiantis CK 2.5 str. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, pagal kurį leidžiama tvarkyti duomenis sutarties vykdymui arba ikisutartiniams veiksmams atlikti. Asmens duomenis apie naudojimąsi šia svetaine (naudojimo duomenys) renkame, tvarkome ir naudojame tik tiek, kiek tai būtina, kad naudotojai galėtų naudotis paslaugomis ir už jas atsiskaityti.

Surinkti kliento duomenys ištrinami įvykdžius užsakymą arba nutraukus verslo santykius. Tai nepažeidžia jokių teisės aktais nustatytų saugojimo įpareigojimų.

Duomenų perdavimas pasibaigus paslaugų ir skaitmeninio turinio sutartims

Su trečiosiomis šalimis dalijamės asmens duomenimis tik tuo atveju, jei tai būtina sutarties vykdymo tikslais, pavyzdžiui, su finansų įstaiga, kuriai pavesta tvarkyti mokėjimus.

Bet koks tolesnis duomenų perdavimas nevykdomas arba vykdomas tik tuo atveju, jei aiškiai sutikote su tokiu perdavimu. Nesant aiškaus jūsų sutikimo, pavyzdžiui, reklamos tikslais, jūsų duomenys negali būti perduodami trečiosioms šalims.

Duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 1 dalies b punktas BDAR, pagal kurį leidžiama tvarkyti duomenis sutarties vykdymo arba ikisutartinių veiksmų tikslais.