var cb = function() { var l = document.createElement('link'); l.rel = 'stylesheet'; l.href = '/frontend/css/styles-critical.css'; var h = document.getElementsByTagName('head')[0]; h.parentNode.insertBefore(l, h); }; var raf = requestAnimationFrame || mozRequestAnimationFrame || webkitRequestAnimationFrame || msRequestAnimationFrame; if (raf) raf(cb); else window.addEventListener('load', cb);

privatumo politika

Privatumo politika

1. duomenų apsauga iš pirmo žvilgsnio

Bendrosios pastabos

Šiuose pranešimuose paprastai apžvelgiama, kas vyksta su jūsų asmens duomenimis, kai lankotės šioje svetainėje. Asmens duomenys - tai bet kokie duomenys, pagal kuriuos jus galima asmeniškai identifikuoti. Išsamesnės informacijos apie duomenų apsaugą rasite po šiuo tekstu pateiktoje mūsų privatumo politikoje.

Duomenų rinkimas šioje svetainėje

Kas atsakingas už duomenų rinkimą šioje svetainėje?

Duomenis šioje svetainėje tvarko svetainės operatorius. Svetainės operatoriaus kontaktinius duomenis rasite šios duomenų apsaugos deklaracijos skyriuje "Informacija apie duomenų valdytoją".

Kaip renkame jūsų duomenis?

Viena vertus, jūsų duomenys renkami, kai juos mums pateikiate. Tai gali būti, pavyzdžiui, kontaktų formoje įvesti duomenys.

Kitus duomenis mūsų IT sistemos renka automatiškai arba su jūsų sutikimu, kai lankotės svetainėje. Tai daugiausia techniniai duomenys (pvz., interneto naršyklė, operacinė sistema arba puslapio peržiūros laikas). Šie duomenys renkami automatiškai, kai tik įeinate į šią svetainę.

Kam naudojame jūsų duomenis?

Dalis duomenų renkama siekiant užtikrinti, kad svetainė būtų teikiama be klaidų. Kiti duomenys gali būti naudojami jūsų naudotojo elgsenai analizuoti.

Kokias teises turite dėl savo duomenų?

Turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie savo saugomų asmens duomenų kilmę, gavėją ir paskirtį. Taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti šiuos duomenis. Jei davėte sutikimą tvarkyti duomenis, galite bet kada atšaukti šį sutikimą ateityje. Tam tikromis aplinkybėmis taip pat turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Be to, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Dėl šio ir kitų klausimų, susijusių su duomenų apsauga, galite bet kada su mumis susisiekti.

Trečiųjų šalių analizės įrankiai ir priemonės

Kai lankotės šioje svetainėje, jūsų naršymo elgesys gali būti statistiškai analizuojamas. Tai dažniausiai daroma naudojant vadinamąsias analizės programas.

Išsamią informaciją apie šias analizės programas rasite šioje duomenų apsaugos deklaracijoje.

2. Bendrosios pastabos ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šių puslapių valdytojai labai rimtai rūpinasi jūsų asmens duomenų apsauga. Jūsų asmeninius duomenis tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos taisyklių bei šios duomenų apsaugos deklaracijos.

Kai naudojatės šia svetaine, renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys - tai duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų asmeninę tapatybę. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame. Jame taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai daroma.

Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., susirašinėjimas el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Visiškai apsaugoti duomenis nuo trečiųjų šalių prieigos neįmanoma.

Pastaba apie atsakingą instituciją

Šios svetainės duomenų valdytojas yra:

Philippas Schuchas
QPM Quality Personnel Management GmbH
Am Haferkamp 78
D-40589 Diuseldorfas

Telefonas: +4921193672490
El. paštas: support@qpm.de

Duomenų valdytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais nustato asmens duomenų (pvz., vardų, pavardžių, el. pašto adresų ir kt.) tvarkymo tikslus ir priemones.

Laikymo laikotarpis

Jei šioje privatumo politikoje nenurodytas konkretesnis saugojimo laikotarpis, jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol išnyks duomenų tvarkymo tikslas. Jei pateiksite pagrįstą prašymą ištrinti duomenis arba atšauksite sutikimą tvarkyti duomenis, jūsų duomenys bus ištrinti, nebent turėsime kitų teisiškai leistinų priežasčių saugoti jūsų asmens duomenis (pvz., saugojimo laikotarpiai pagal mokesčių ar komercinę teisę); pastaruoju atveju duomenys bus ištrinti, kai šios priežastys išnyks.

Bendra informacija apie teisinį duomenų tvarkymo šioje svetainėje pagrindą

Jei sutikote tvarkyti duomenis, jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktu arba DSGVO 9 straipsnio 2 dalies a punktu, jei pagal DSGVO 9 straipsnio 1 dalį tvarkomi specialių kategorijų duomenys. Jei yra aiškus sutikimas perduoti asmens duomenis į trečiąsias šalis, duomenys taip pat tvarkomi remiantis DSGVO 49 straipsnio 1 dalies a punktu. Jei sutikote, kad slapukai būtų saugomi arba kad jūsų galiniame įrenginyje būtų prieinama informacija (pvz., naudojant įrenginio pirštų antspaudus), duomenys papildomai tvarkomi remiantis TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti. Jei jūsų duomenys reikalingi sutarčiai vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti, jūsų duomenis tvarkome remdamiesi DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Be to, jei jūsų duomenys reikalingi teisinei prievolei įvykdyti, juos tvarkome remdamiesi DSGVO 6 straipsnio 1 dalies c punktu. Be to, duomenys gali būti tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Informacija apie atitinkamą teisinį pagrindą kiekvienu konkrečiu atveju pateikiama tolesniuose šios duomenų apsaugos deklaracijos punktuose.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Savo įmonėje paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną.

PROLIANCE GmbH
Leopoldstrasse 21
80802 Miunchenas

Telefonas: +49 89 2500 392 22
El. paštas: consulting@datenschutzexperte.de

Pastaba dėl duomenų perdavimo į JAV ir kitas trečiąsias šalis

Be kita ko, naudojame JAV ar kitose trečiosiose šalyse įsikūrusių įmonių, kurios nėra saugios pagal duomenų apsaugos įstatymus, įrankius. Jei šios priemonės yra aktyvios, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į šias trečiąsias šalis ir ten tvarkomi. Norėtume pabrėžti, kad šiose šalyse negalima užtikrinti tokio duomenų apsaugos lygio, kuris būtų panašus į ES duomenų apsaugos lygį. Pavyzdžiui, JAV įmonės privalo perduoti asmens duomenis saugumo institucijoms, o jūs, kaip duomenų subjektas, negalite dėl to imtis teisinių veiksmų. Todėl negalima atmesti galimybės, kad JAV valdžios institucijos (pvz., žvalgybos tarnybos) stebėsenos tikslais tvarko, vertina ir nuolat saugo jūsų duomenis, esančius JAV serveriuose. Mes neturime jokios įtakos šiai duomenų tvarkymo veiklai.

Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas

Daugelis duomenų tvarkymo operacijų galimos tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Jau duotą sutikimą galite bet kada atšaukti. Duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukimo, teisėtumui atšaukimas įtakos neturi.

Teisė nesutikti su duomenų rinkimu konkrečiais atvejais ir tiesiogine rinkodara (BDAR 21 straipsnis)

JEI DUOMENŲ TVARKYMAS GRINDŽIAMAS CK 6.2 STRAIPSNIO 1 DALIMI. 6 ABS. 1 LIT. E ARBA F DSGVO, TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI DĖL PRIEŽASČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪSŲ KONKREČIA SITUACIJA; TAI TAIP PAT TAIKOMA ŠIOMIS NUOSTATOMIS PAGRĮSTAM PROFILIAVIMUI. ATITINKAMĄ TEISINĮ PAGRINDĄ, KURIUO GRINDŽIAMAS DUOMENŲ TVARKYMAS, GALIMA RASTI ŠIOJE DUOMENŲ APSAUGOS DEKLARACIJOJE. JEI PRIEŠTARAUJATE, NEBETVARKYSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI GALIME ĮRODYTI ĮTIKINAMAS TEISĖTAS DUOMENŲ TVARKYMO PRIEŽASTIS, KURIOS YRA VIRŠESNĖS UŽ JŪSŲ INTERESUS, TEISES IR LAISVES, ARBA KAI DUOMENYS TVARKOMI SIEKIANT PAREIKŠTI, VYKDYTI AR APGINTI TEISINIUS REIKALAVIMUS (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO 1 DALĮ).

JEI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TVARKOMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU, TURITE TEISĘ BET KADA NESUTIKTI, KAD SU JUMIS SUSIJĘ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI TOKIOS RINKODAROS TIKSLU; TAI TAIP PAT TAIKOMA PROFILIAVIMUI, JEI JIS SUSIJĘS SU TOKIA TIESIOGINE RINKODARA. JEI PRIEŠTARAUJATE, JŪSŲ ASMENS DUOMENYS VĖLIAU NEBEBUS NAUDOJAMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL DSGVO 21 STRAIPSNIO 2 DALĮ).

Teisė kreiptis į kompetentingą priežiūros instituciją

BDAR pažeidimų atveju duomenų subjektai turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba įtariamo pažeidimo vieta. Teisė pateikti apeliacinį skundą nepažeidžia jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę reikalauti, kad duomenys, kuriuos tvarkome automatiškai pagal jūsų sutikimą arba vykdydami sutartį, būtų perduoti jums arba trečiajai šaliai bendru, kompiuterio skaitomu formatu. Jei prašote tiesiogiai perduoti duomenis kitam duomenų valdytojui, tai bus padaryta tik tiek, kiek tai techniškai įmanoma.

SSL arba TLS šifravimas

Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio, pavyzdžiui, užsakymų ar užklausų, kurias siunčiate mums, kaip svetainės operatoriui, perdavimą, šioje svetainėje naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Užšifruotą ryšį atpažinsite pagal tai, kad naršyklės adreso eilutėje pasikeičia adresas iš "http://" į "https://" ir pagal spynos simbolį naršyklės eilutėje.

Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negali perskaityti jūsų mums perduodamų duomenų.

Informacija, ištrynimas ir taisymas

Vadovaudamiesi galiojančiomis teisinėmis nuostatomis, turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie savo saugomus asmens duomenis, jų kilmę ir gavėją bei duomenų tvarkymo tikslą ir, jei taikoma, teisę ištaisyti arba ištrinti šiuos duomenis. Šiuo tikslu ir dėl papildomų klausimų, susijusių su asmens duomenimis, galite bet kada su mumis susisiekti.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Norėdami tai padaryti, galite bet kada su mumis susisiekti. Teisė apriboti duomenų tvarkymą galioja šiais atvejais:

  • Jei ginčijate mūsų saugomų jūsų asmens duomenų tikslumą, paprastai mums reikia laiko jiems patikrinti. Patikrinimo metu turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
  • Jei jūsų asmens duomenys buvo/yra tvarkomi neteisėtai, vietoj ištrynimo galite prašyti apriboti duomenų tvarkymą.
  • Jei jūsų asmens duomenys mums nebereikalingi, bet jums jų reikia teisiniams reikalavimams vykdyti, ginti ar įgyvendinti, turite teisę prašyti ne ištrinti, o apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  • Jei pateikėte prieštaravimą pagal DSGVO 21 straipsnio 1 dalį, turi būti suderinami jūsų ir mūsų interesai. Kol dar nenustatyta, kieno interesai yra svarbesni, turite teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Jei apribojote savo asmens duomenų tvarkymą, tokie duomenys gali būti tvarkomi ne tik saugomi, bet ir tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, arba siekiant apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl Europos Sąjungos ar valstybės narės svarbaus viešojo intereso priežasčių.

Prieštaravimas dėl reklaminių el. laiškų

Draudžiama naudoti kontaktinę informaciją, paskelbtą vykdant spausdinimo įsipareigojimą, siunčiant reklaminę ir informacinę medžiagą, kurios nebuvo aiškiai paprašyta. Puslapių valdytojai aiškiai pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų, jei siunčiama nepageidaujama reklaminė informacija, pvz., nepageidaujami elektroniniai laiškai.

3. duomenų rinkimas šioje svetainėje

Slapukai

Mūsų interneto puslapiuose naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai ir nedaro jokios žalos jūsų galiniam įrenginiui. Jie laikinai saugomi sesijos metu (sesijos slapukai) arba visam laikui (nuolatiniai slapukai) jūsų galutiniame įrenginyje. Sesijos slapukai automatiškai ištrinami pasibaigus jūsų apsilankymui. Nuolatiniai slapukai lieka saugomi jūsų galutiniame įrenginyje tol, kol patys juos ištrinate arba kol juos automatiškai ištrina jūsų interneto naršyklė.

Kai kuriais atvejais, kai įeinate į mūsų svetainę, jūsų galiniame įrenginyje taip pat gali būti išsaugomi trečiųjų šalių bendrovių slapukai (trečiųjų šalių slapukai). Jie leidžia mums arba jums naudotis tam tikromis trečiosios šalies bendrovės paslaugomis (pvz., slapukais, skirtais mokėjimo paslaugoms apdoroti).

Slapukai atlieka įvairias funkcijas. Daugelis slapukų yra techniškai būtini, nes be jų neveikia tam tikros svetainės funkcijos (pvz., pirkinių krepšelio funkcija arba vaizdo įrašų rodymas). Kiti slapukai naudojami naudotojų elgsenai vertinti arba reklamai rodyti.

Slapukai, kurie yra būtini elektroninio bendravimo procesui vykdyti, tam tikroms jūsų prašomoms funkcijoms atlikti (pvz., pirkinių krepšelio funkcijai) arba svetainei optimizuoti (pvz., slapukai interneto auditorijai matuoti) (būtini slapukai), saugomi remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu, nebent nurodytas kitas teisinis pagrindas. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti būtinus slapukus, kad jo paslaugos būtų teikiamos techniškai be klaidų ir optimaliai. Jei prašoma sutikimo saugoti slapukus ir panašias atpažinimo technologijas, duomenys tvarkomi tik remiantis šiuo sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalis); sutikimą galima bet kada atšaukti.

Galite nustatyti naršyklę taip, kad būtumėte informuojami apie slapukų nustatymą ir leisti slapukus tik atskirais atvejais, neleisti priimti slapukų tam tikrais atvejais arba apskritai ir įjungti automatinį slapukų ištrynimą uždarant naršyklę. Jei išjungsite slapukus, šios svetainės funkcionalumas gali būti ribotas.

Jei slapukus naudoja trečiųjų šalių bendrovės arba analizės tikslais, apie tai jus informuosime atskirai pagal šią duomenų apsaugos deklaraciją ir, jei reikia, paprašysime jūsų sutikimo.

Sutikimas su "Cookiebot

Mūsų svetainė naudoja "Cookiebot" sutikimo technologiją, kad gautų jūsų sutikimą saugoti tam tikrus slapukus jūsų galiniame įrenginyje arba naudoti tam tikras technologijas ir tai dokumentuoti pagal duomenų apsaugos įstatymą. Šios technologijos tiekėjas yra Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Danija (toliau - "Cookiebot").

Kai įeinate į mūsų svetainę, užmezgamas ryšys su "Cookiebot" serveriais, kad būtų gautas jūsų sutikimas ir kiti pareiškimai dėl slapukų naudojimo. "Cookiebot" išsaugo slapuką jūsų naršyklėje, kad būtų galima priskirti jums duotus sutikimus arba jų atšaukimą. Tokiu būdu surinkti duomenys saugomi tol, kol mūsų paprašysite juos ištrinti, patys ištrinsite "Cookiebot" slapuką arba nebeliks duomenų saugojimo tikslo. Privalomi teisiniai saugojimo įpareigojimai lieka nepakeisti.

"Cookiebot" naudojamas teisiškai reikalaujamam sutikimui dėl slapukų naudojimo gauti. Teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies c punktas.

Darbų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju sudarėme sutartį dėl užsakymų tvarkymo (AVV). Tai yra sutartis, kurios reikalaujama pagal duomenų apsaugos įstatymą ir kuria užtikrinama, kad paslaugų teikėjas tvarkys mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikydamasis BDAR.

Serverio žurnalo failai

Puslapių teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Tai:

  • Naršyklės tipas ir versija
  • Naudojama operacinė sistema
  • Nukreipiančiojo URL
  • Prisijungiančio kompiuterio prie kompiuterio prievado vardas
  • Serverio užklausos laikas
  • IP adresas

Šie duomenys nėra sujungti su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys renkami remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą techniškai be klaidų pateikti ir optimizuoti savo svetainę - šiuo tikslu turi būti renkami serverio žurnalo failai.

Kontaktinė forma

Jei siunčiate mums užklausas per kontaktinę formą, jūsų užklausos formoje pateiktus duomenis, įskaitant joje nurodytus kontaktinius duomenis, saugosime užklausos nagrinėjimo tikslais ir tolesnių klausimų atveju. Šių duomenų neperduodame be jūsų sutikimo.

Šių duomenų tvarkymas grindžiamas DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktu, jei jūsų prašymas susijęs su sutarties vykdymu arba yra būtinas ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu veiksmingai tvarkyti mums adresuotas užklausas (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei to buvo prašoma; sutikimą galima bet kada atšaukti.

Kontaktinėje formoje įvesti duomenys liks pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą juos saugoti arba nebeliks duomenų saugojimo tikslo (pvz., baigę tvarkyti jūsų užklausą). Privalomosios teisinės nuostatos, ypač saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

Prašymas el. paštu, telefonu arba faksu

Jei su mumis susisieksite el. paštu, telefonu ar faksu, jūsų užklausą, įskaitant visus gautus asmens duomenis (vardą, pavardę, užklausą), saugosime ir tvarkysime jūsų užklausos tvarkymo tikslais. Šių duomenų neperduosime be jūsų sutikimo.

Šių duomenų tvarkymas grindžiamas DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktu, jei jūsų prašymas susijęs su sutarties vykdymu arba yra būtinas ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu veiksmingai tvarkyti mums adresuotas užklausas (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei to buvo prašoma; sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenys, kuriuos siunčiate mums per užklausas, liks pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą juos saugoti arba nebeliks duomenų saugojimo tikslo (pvz., baigę tvarkyti jūsų užklausą). Privalomos įstatymų nuostatos, ypač teisės aktais nustatyti saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

"Calendly"

Mūsų svetainėje galite susitarti dėl susitikimų su mumis. Susitikimams rezervuoti naudojame įrankį "Calendly". Teikėjas yra "Calendly LLC", 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, JAV (toliau - "Calendly").

Norėdami rezervuoti susitikimą, nurodytoje kaukėje įveskite prašomus duomenis ir pageidaujamą datą. Įvesti duomenys bus naudojami planuojant, vykdant ir, jei reikia, stebint susitikimą. Susitikimų duomenys saugomi "Calendly", kurios privatumo politiką galite peržiūrėti čia: https://calendly.com/de/pages/privacy, serveriuose.

Jūsų įvesti duomenys liks pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą juos saugoti arba nebebus taikomas duomenų saugojimo tikslas. Privalomosios teisinės nuostatos, ypač saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą kuo paprasčiau organizuoti susitikimus su suinteresuotomis šalimis ir klientais. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenų tvarkymas atliekamas tik remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas standartinėmis ES Komisijos sutarčių sąlygomis. Išsamią informaciją rasite čia: https: //calendly.com/pages/dpa.

Darbų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju sudarėme sutartį dėl užsakymų tvarkymo (AVV). Tai yra sutartis, kurios reikalaujama pagal duomenų apsaugos įstatymą ir kuria užtikrinama, kad paslaugų teikėjas tvarkys mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikydamasis BDAR.

Registracija šioje svetainėje

Norėdami naudotis papildomomis svetainės funkcijomis, galite užsiregistruoti šioje svetainėje. Šiuo tikslu įvestus duomenis naudosime tik tam, kad galėtume naudotis atitinkamu pasiūlymu ar paslauga, dėl kurios užsiregistravote. Registruojantis būtina pateikti visą privalomą informaciją. Priešingu atveju registraciją atmesime.

Apie svarbius pokyčius, pavyzdžiui, pasiūlymo apimties arba techniškai būtinus pakeitimus, informuojame registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.

Registracijos metu įvesti duomenys tvarkomi siekiant įgyvendinti registracijos metu užmegztus naudotojo santykius ir, jei reikia, inicijuoti tolesnes sutartis (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Registracijos metu surinktus duomenis saugosime tol, kol būsite užsiregistravę šioje svetainėje, o vėliau jie bus ištrinti. Teisiniai saugojimo laikotarpiai lieka nepakitę.

4. analizės priemonės ir reklama

Matomo

Šioje svetainėje naudojama atvirojo kodo žiniatinklio analizės paslauga "Matomo". "Matomo" naudoja technologijas, kurios leidžia atpažinti naudotoją visuose puslapiuose ir analizuoti naudotojo elgseną (pvz., slapukus arba įrenginio pirštų atspaudus). "Matomo" surinkta informacija apie naudojimąsi šia svetaine saugoma mūsų serveryje. Prieš saugojimą IP adresas nuasmeninamas.

Naudodamiesi "Matomo" galime rinkti ir analizuoti duomenis apie svetainės lankytojų naudojimąsi mūsų svetaine. Taip, be kita ko, galime sužinoti, kada ir iš kokio regiono buvo peržiūrėti puslapiai. Taip pat renkame įvairius žurnalo failus (pvz., IP adresą, nuorodą, naudojamas naršykles ir operacines sistemas) ir galime įvertinti, ar mūsų svetainės lankytojai atlieka tam tikrus veiksmus (pvz., paspaudimus, pirkimus ir pan.).

Ši analizės priemonė naudojama remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą anonimiškai analizuoti naudotojų elgseną, kad galėtų optimizuoti savo svetainę ir reklamą. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenų tvarkymas atliekamas tik remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

Priegloba

"Matomo" talpiname tik savo serveriuose, todėl visi analizės duomenys lieka pas mus ir nėra perduodami toliau.

"Google" skelbimai

Svetainės operatorius naudoja "Google Ads". "Google Ads" yra "Google Ireland Limited" ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija, internetinės reklamos programa.

"Google Ads" leidžia mums rodyti reklamą "Google" paieškos sistemoje arba trečiųjų šalių svetainėse, kai naudotojas įveda tam tikrus "Google" paieškos terminus (tikslinė paieška pagal raktažodžius). Be to, pagal "Google" turimus naudotojo duomenis (pvz., buvimo vietos duomenis ir interesus) gali būti rodomos tikslinės reklamos (tikslinių grupių tikslinė atranka). Kaip svetainės operatorius galime kiekybiškai įvertinti šiuos duomenis, pavyzdžiui, analizuodami, kokie paieškos žodžiai paskatino mūsų reklamos rodymą ir kiek reklamos paspaudimų buvo atlikta.

Naudojimasis šia paslauga grindžiamas jūsų sutikimu pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalį. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas standartinėmis ES Komisijos sutarčių sąlygomis. Išsamią informaciją rasite čia: https: //policies.google.com/privacy/frameworks ir https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

"Google" konversijų stebėjimas

Šioje svetainėje naudojamas "Google" konversijų stebėjimas. Teikėjas yra "Google Ireland Limited" ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Naudodamiesi "Google" konversijų stebėjimo funkcija, "Google" ir mes galime nustatyti, ar naudotojas atliko tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, galime įvertinti, ant kurių mūsų svetainės mygtukų buvo paspaudžiama dažniausiai ir kurie produktai buvo peržiūrimi ar perkami ypač dažnai. Ši informacija naudojama konversijų statistikai kurti. Sužinome bendrą naudotojų, kurie spustelėjo mūsų skelbimus, skaičių ir kokius veiksmus jie atliko. Mes negauname jokios informacijos, pagal kurią galėtume asmeniškai identifikuoti naudotoją. Pati "Google" naudoja slapukus arba panašias atpažinimo technologijas identifikavimui.

Naudojimasis šia paslauga grindžiamas jūsų sutikimu pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalį. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos apie "Google" konversijų stebėjimą rasite "Google" privatumo politikoje: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

ClickMeter

Šioje svetainėje naudojama "ClickMeter" - žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia "PositiveADV s.r.l s.u." (+ADV srl) - Via Giordano Bruno Ferrari, 25 - 00125 Roma (Italija). ClickMeter naudoja "slapukus", t. y. tekstinius failus, patalpintus jūsų kompiuteryje, kurie padeda svetainei analizuoti, kaip naudotojai naudojasi svetaine. Slapukų sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) bus perduota ir saugoma "ClickMeter". Šią informaciją "ClickMeter" naudos jūsų naudojimuisi svetaine įvertinti, svetainės operatoriams rengti ataskaitas apie svetainės veiklą ir teikti kitas su svetainės veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas. ClickMeter taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai arba jei tokios trečiosios šalys tvarko informaciją ClickMeter vardu. Galite neleisti įdiegti slapukų išjungdami slapukus naršyklės programinėje įrangoje.

Duomenų rinkimo tikslą ir apimtį, tolesnį "ClickMeter" atliekamą duomenų tvarkymą ir naudojimą, taip pat jūsų teises ir privatumo apsaugos nustatymų galimybes rasite "ClickMeter" duomenų apsaugos informacijoje: http://clickmeter.com/privacy-policy.

Mouseflow

Ši svetainė naudoja "Mouseflow", "Mouseflow ApS", Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Danija, žiniatinklio analizės įrankį "Mouseflow", kuris registruoja atsitiktinai atrinktus atskirus apsilankymus (tik su anoniminiu IP adresu). Taip sukuriamas pelės judesių ir paspaudimų žurnalas, kad būtų galima atsitiktine tvarka atkurti atskirus apsilankymus svetainėje ir išvesti galimus svetainės patobulinimus. Ši informacija nėra asmeninė ir nebus perduodama toliau. Jei nenorite, kad jūsų duomenys būtų įrašinėjami, visose svetainėse, kuriose naudojamas "Mouseflow", galite tai išjungti spustelėję šią nuorodą: https://mouseflow.com/de/opt-out/.

5. įskiepiai ir įrankiai

"YouTube" su patobulinta duomenų apsauga

Šioje svetainėje įterpiami vaizdo įrašai iš "YouTube". Šių puslapių operatorius yra "Google Ireland Limited" ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Naudojame "YouTube" išplėstiniu duomenų apsaugos režimu. Pasak "YouTube", šis režimas reiškia, kad "YouTube" nesaugo jokios informacijos apie šios svetainės lankytojus prieš jiems peržiūrint vaizdo įrašą. Tačiau duomenų atskleidimas "YouTube" partneriams nebūtinai yra draudžiamas pagal išplėstinį duomenų apsaugos režimą. Taigi "YouTube" užmezga ryšį su "Google DoubleClick" tinklu, nepriklausomai nuo to, ar žiūrite vaizdo įrašą.

Kai tik šioje svetainėje paleidžiate "YouTube" vaizdo įrašą, užmezgamas ryšys su "YouTube" serveriais. Tai "YouTube" serveriui nurodo, kuriuose mūsų puslapiuose lankėtės. Jei esate prisijungę prie "YouTube" paskyros, leidžiate "YouTube" priskirti jūsų naršymo elgseną tiesiogiai jūsų asmeniniam profiliui. To galite išvengti atsijungdami iš "YouTube" paskyros.

Be to, paleidus vaizdo įrašą "YouTube" gali išsaugoti įvairius slapukus jūsų galutiniame įrenginyje arba naudoti panašias atpažinimo technologijas (pvz., įrenginio pirštų atspaudus). Tokiu būdu "YouTube" gali gauti informacijos apie šios svetainės lankytojus. Ši informacija, be kita ko, naudojama vaizdo įrašų statistikai rinkti, naudotojo patirčiai gerinti ir bandymams sukčiauti užkirsti kelią.

Jei reikia, prasidėjus "YouTube" vaizdo įrašui gali būti atliekamos tolesnės duomenų tvarkymo operacijos, kurioms mes neturime jokios įtakos.

"YouTube" naudojama siekiant patraukliai pristatyti mūsų internetinius pasiūlymus. Tai yra teisėtas interesas, kaip apibrėžta DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenų tvarkymas atliekamas tik remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos apie privatumą "YouTube" rasite jų privatumo politikoje adresu: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

"Google" žiniatinklio šriftai

Šioje svetainėje naudojami "Google" teikiami vadinamieji žiniatinklio šriftai, skirti vienodam šriftų rodymui. Kai iškviečiate puslapį, naršyklė įkelia reikiamus žiniatinklio šriftus į naršyklės talpyklą, kad tekstai ir šriftai būtų rodomi teisingai.

Šiuo tikslu jūsų naudojama naršyklė turi prisijungti prie "Google" serverių. Tai leidžia "Google" sužinoti, kad ši svetainė buvo aplankyta per jūsų IP adresą. "Google WebFonts" naudojimas grindžiamas DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą vienodai pateikti šriftą savo svetainėje. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenų tvarkymas atliekamas tik remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

Jei naršyklė nepalaiko žiniatinklio šriftų, kompiuteryje naudojamas standartinis šriftas.

Daugiau informacijos apie "Google" žiniatinklio šriftus rasite adresu https://developers.google.com/fonts/faq ir "Google" privatumo politikoje: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

"Google" žemėlapiai

Šioje svetainėje naudojama žemėlapių paslauga "Google Maps". Teikėjas yra "Google Ireland Limited" ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Norint naudotis "Google" žemėlapių funkcijomis, būtina išsaugoti savo IP adresą. Ši informacija paprastai perduodama į "Google" serverį JAV ir ten saugoma. Šios svetainės teikėjas neturi jokios įtakos šiam duomenų perdavimui. Jei "Google" žemėlapiai įjungti, "Google" gali naudoti "Google Web Fonts" šriftams vienodai rodyti. Kai iškviečiate "Google" žemėlapius, naršyklė įkelia reikiamus žiniatinklio šriftus į naršyklės talpyklą, kad tekstai ir šriftai būtų rodomi teisingai.

"Google" žemėlapiai naudojami siekiant patraukliai pateikti mūsų internetinius pasiūlymus ir palengvinti svetainėje nurodytų vietų paiešką. Tai yra teisėtas interesas, kaip apibrėžta DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenų tvarkymas atliekamas tik remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas standartinėmis ES Komisijos sutarčių sąlygomis. Išsamią informaciją rasite čia: https: //privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ir https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą rasite "Google" privatumo politikoje: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

"Google" reCAPTCHA

Šioje svetainėje naudojame "Google reCAPTCHA" (toliau - "reCAPTCHA"). Teikėjas yra "Google Ireland Limited" ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

"reCAPTCHA" tikslas - patikrinti, ar šioje svetainėje įvestus duomenis (pvz., kontaktinėje formoje) pateikė žmogus, ar automatinė programa. Šiuo tikslu "reCAPTCHA" analizuoja svetainės lankytojo elgesį pagal įvairias charakteristikas. Ši analizė pradedama automatiškai, kai tik svetainės lankytojas įeina į svetainę. Analizės tikslais "reCAPTCHA" vertina įvairią informaciją (pvz., IP adresą, laiką, kurį svetainės lankytojas praleido svetainėje, arba naudotojo atliktus pelės judesius). Analizės metu surinkti duomenys perduodami "Google".

ReCAPTCHA analizės atliekamos visiškai fone. Svetainės lankytojai nėra informuojami apie tai, kad atliekama analizė.

Duomenų saugojimas ir analizė grindžiami DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą apsaugoti savo interneto pasiūlymus nuo piktnaudžiavimo automatiniu šnipinėjimu ir nuo SPAM. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenų tvarkymas atliekamas tik remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos apie "Google reCAPTCHA" rasite "Google" privatumo politikoje ir "Google" paslaugų teikimo sąlygose šiose nuorodose: https: //policies.google.com/privacy?hl=de ir https://policies.google.com/terms?hl=de.

Panašus į naudotojo

Naudojame "Userlike" (toliau - "Userlike"), kad apdorotume naudotojų užklausas per mūsų palaikymo kanalus arba tiesioginių pokalbių sistemas. Teikėjas yra Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44 - 46, 50670 Kelnas.

Jūsų siunčiami pranešimai gali būti saugomi "Userlike" bilietų sistemoje arba į juos gali atsakyti mūsų darbuotojai tiesioginio pokalbio metu. Kai bendraujate su mumis per "Userlike", mes ir "Userlike", be kita ko, saugome jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, jei juos nurodėte, ir pokalbių istoriją. Be to, įrašoma jūsų naudojama naršyklė, operacinė sistema, IP adresas ir buvimo vieta. Šie duomenys apibendrinami profilyje.

Mums atsiųsti pranešimai lieka pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti arba kol nebebus taikomas duomenų saugojimo tikslas (pvz., baigus tvarkyti jūsų užklausą). Privalomos įstatymų nuostatos, ypač teisės aktais nustatyti saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

Userlike naudojimas grindžiamas DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Esame teisėtai suinteresuoti kuo greičiau, patikimiau ir efektyviau apdoroti jūsų užklausas. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenų tvarkymas atliekamas tik remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

"Userlike" yra įsikūrusi Europos Sąjungoje, tačiau naudoja "Amazon Web Services" serverius, todėl jūsų duomenys taip pat gali būti perduodami į JAV.

Daugiau informacijos rasite Userlike privatumo politikoje: https: //www.userlike.com/de/data-privacy ir https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Darbų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju sudarėme sutartį dėl užsakymų tvarkymo (AVV). Tai yra sutartis, kurios reikalaujama pagal duomenų apsaugos įstatymą ir kuria užtikrinama, kad paslaugų teikėjas tvarkys mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikydamasis BDAR.

6. elektroninės prekybos ir mokėjimo paslaugų teikėjai

Duomenų tvarkymas (klientų ir sutarčių duomenys)

Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis tik tiek, kiek jie yra būtini teisiniams santykiams (inventoriaus duomenys) nustatyti, papildyti ar pakeisti. Tai daroma remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktu, pagal kurį leidžiama tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartį arba ikisutartines priemones. Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis apie naudojimąsi šia svetaine (naudojimo duomenys) tik tiek, kiek tai būtina, kad naudotojas galėtų naudotis paslauga arba kad naudotojui būtų išrašyta sąskaita.

Surinkti kliento duomenys bus ištrinti įvykdžius užsakymą arba nutraukus verslo santykius. Įstatymuose numatyti saugojimo laikotarpiai lieka nepakeisti.

Duomenų perdavimas sudarant paslaugų ir skaitmeninio turinio sutartį

Asmens duomenis trečiosioms šalims perduodame tik tuo atveju, jei tai būtina sutarčiai vykdyti, pavyzdžiui, kredito įstaigai, kuriai pavesta tvarkyti mokėjimus.

Duomenys toliau nebus perduodami arba bus perduodami tik tuo atveju, jei aiškiai sutiksite, kad duomenys būtų perduodami. Jūsų duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims be jūsų aiškaus sutikimo, pavyzdžiui, reklamos tikslais.

Duomenų tvarkymo pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas, pagal kurį leidžiama tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartį arba ikisutartines priemones.