gradar karjeros keliai ir pareigybių vertinimo veiksniai

gradar pareigybių vertinimo lygiais veiksniai specialiai sukurti kiekvienam karjeros keliui. Šie veiksniai pagrįsti šiuolaikiniu darbo organizavimo mokslu ir organizacijų teorija.

Kiekvienas veiksnys vertinamas keliais lygiais, kuriems priskiriamas tam tikras skaičius taškų.

Veiksniai nesidubliuoja, nėra dvigubų svertinių koeficientų ar prioriteto vienam konkrečiam karjeros modeliui. gradar leidžia kurti Jūsų organizacijoje nuoseklią pareigybių lygių struktūrą. Gausite įvertį, kurio vertė nuosekli visuose karjeros keliuose.

Experts, "Gurus"

Professionals

Skilled Labour

Un-skilled / Semi-skilled Labour

The Grade is a result of the project's dimensions: Timeframe, budget, leadership span, complexity, ...

General Vadovavimas

Top Vadovavimas

Middle Vadovavimas

Supervisory
Vadovavimas /
Team Leadership

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Individualus indėlis

Projektų valdymas

Vadovavimas

Čia rasite mūsų pateikiamus trijų karjeros kelių apibrėžimus, veiksniai išvardinti toliau:

Individualus indėlis

Šias pareigybes užimantys darbuotojai savo indėlį įneša daugiausiai taikydami ir vystydami konkrečius įgūdžius. Specialistai paprastai įneša indėlį individualiai arba kaip organizacinio vieneto nariai. Jų atsakomybės sritis gali būti nuo atskirų nekvalifikuoto darbuotojo atliekamų užduočių iki ekspertinio tam tikros disciplinos valdymo. Vadovavimas darbuotojams neįeina į pagrindines užduotis.

Vadovavimas

Pagrindinis šias pareigybes užimančių darbuotojų vaidmuo yra vadovavimas darbuotojams ir organizaciniams vienetams bei atsakomybė už biudžetą. Rezultatai pasiekiami netiesiogiai, vadovaujant, paaukštinant pareigose, palaikant ir motyvuojant darbuotojus, taip pat funkcionaliai panaudojant turimus išteklius siekiant tikslų.

Projektų valdymas

Pagrindinis šias pareigybes užimančių darbuotojų vaidmuo yra projektų valdymas. Darbuotojų, išteklių, biudžeto ir t. t. koordinavimas, planavimas ir skirstymas ribotos trukmės vienkartiniams projektams (produktams arba paslaugoms).

Pareigybių vertinimo veiksniai Apibrėžimas Individualus indėlis Vadovavimas Projektų valdymas
Profesinės žinios Profesinių žinių kategorijoje vertiname mokymo, reikalingo tam, kad darbuotojas galėtų susidoroti su jo darbe būdingomis užduotimis ir situacijomis, poreikį. Reikiamus įgūdžius ir žinias daugiausia sudaro formali kvalifikacija ir atitinkamo darbo patirtis. Šios klasifikacijos pagrindas yra įgyti įgūdžiai ir susijusios teorinės bei praktinės žinios. Modelis suderinamas su Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) lygiais. Skirtingi to paties lygio įgūdžiai yra palyginami, bet ne tapatūs. Individualios specifikacijos pagrįstos formaliais laipsniais, bet jas galima įgyti ir kitais būdais. Pagrindinės techninės darbo kompetencijos.
Patirtis Šiuo veiksniu vertiname ne tik pareigybei būtiną formalią kvalifikaciją, bet ir techninę arba specifinių funkcijų darbo patirtį. Jis pagrįstas prielaida, kad pareigybei keliami profesiniai reikalavimai ir pareigybę užimančio darbuotojo kompetencija nuolatos vystosi. Todėl norint visiškai atitikti pareigybei keliamus reikalavimus, būtina atitinkama praktinė patirtis, ne tik formali kvalifikacija. Laikas, praleistas dirbant tam tikroje pareigybėje po to, kai buvo įgyta formali kvalifikacija, paprastai laikomas darbo patirtimi. Mokslo darbuotojo darbas taip pat gali būti laikomas darbo patirtimi. Atitinkama patirtis dirbant laisvai samdomu darbuotoju arba praktika taip pat gali būti laikomos darbo patirtimi. Verslo sričiai ir organizacijai specifinės žinios neįtraukiamos į šį veiksnį, jos vertinamos atskirai organizacinėse žiniose.
Kognityviniai gebėjimai / problemų sprendimas Šis veiksnys apima reikalavimus, taikomus dirbančiojo gebėjimui spręsti problemas. Reikalavimai protinei veiklai, sąryšių perpratimui ir sprendimų kūrimui didėja didėjant tiek užduočių, tiek šaltinių, į kuriuos reikia atsižvelgti, sudėtingumui. Jis apibūdina reikalavimus, būtinus prisitaikant prie naujos situacijos ir, aukštesniame lygyje, kurti ar tobulinti sprendimus, atsižvelgiant į riziką, sąryšius ir galimybes.
Atsakomybė už žmones Šis veiksnys nusako pareigybės įtaką kitų žmonių veiksmams. Kalbant apie specialistus, didžiausias dėmesys skiriamas profesinei atsakomybei už bendradarbių mokymą, pagalbą tobulėti ir mentorystę. Todėl vertinami tiek techniniai, tiek socialiniai bendradarbiavimo ir atsakomybės už kitus aspektai. Statusas / rolė organizacijos struktūroje arba pareigybės statusas organizacijos santykių tinkle gali turėti didelės reikšmės. Vertinant šį veiksnį atsižvelgiama į techninius ir socialinius atsakomybės už kitus aspektus ir į tarpusavio sąsajas organizacijoje.
Organizacinės žinios Šiuo veiksniu vertinamas žinių apie organizaciją poreikis sąveikos tarp atskirų vienetų ir verslo procesų kontekste. Aukštesniuose lygiuose žinios apima daugiau nei vien savo organizaciją ir taip pat aprėpia aktualius išorinius ryšius bei jų poveikį organizacijai.
Procesai Šis veiksnys matuoja pareigybės įtaką vykdant, stebint, optimizuojant ir kuriant procesus. Verslo procesus sudaro logiškai susietų atskirų veiksmų (užduočių, veiklų), vykdomų siekiant verslo ar veiklos tikslo, aibė. Procesas yra pakartojamas, susietas su pridėtine verte ir naudoja organizacijos išteklius. Šiuos veiksnių lygius atitinkamai galima naudoti ir pareigybėms, kurių veikla vykdoma už įmonės ribų.
Sudėtingumas Procesai gali būti labai įvairūs. Šis veiksnys numato tris organizacijos procesų sudėtingumo lygius, kurie leidžia įvertinti procesų sudėtingumą ir naudojami kaip atsakomybės už procesus modifikatoriai.
Funkcinė atsakomybė Funkcine atsakomybe vertiname pareigybę užimančio asmens sprendimų aprėptį ir veiksmų laisvę. Savarankiškumas atliekant užduotis ir tiesioginė bei netiesioginė atsakomybė už užduočių sritį leidžia vertinti pareigybės svarbą siekiant tikslų. Atsižvelgiama į pareigybės įtakos sritį organizacijoje ir kitų vienetų atžvilgiu. Galimybė daryti įtaką galutiniams rezultatams.
Sprendimų aprėptis Šiuo veiksniu vertinama pareigybę užimančio asmens sprendimų svarba geografinės aprėpties atžvilgiu. Žemiausiame lygyje sprendimai yra vietinės arba regioninės reikšmės, o aukščiausiame jie turi pasaulinės reikšmės ir daro įtaką svarbiausiems įmonės veiklos aspektams.
Bendravimas Per bendravimo gebėjimams taikomus reikalavimus vertiname sąveikos su vidiniais ir išoriniais bendravimo partneriais pobūdį ir įtaką. Bendravimo tikslas yra apsikeitimas technine informacija, įtaka arba derybos. Gebėjimas sėkmingai bendrauti su asmenimis ir grupėmis priklauso nuo tarpkultūrinės kompetencijos ir socialinių įgūdžių. Ši kategorija aprėpia tarpasmeninius įgūdžius, kurie laikomi svarbiais vertinant pareigybei taikomus reikalavimus.
Kontrolės aprėptis Šiuo veiksniu vertinama kontrolės aprėptis. Lygiui kylant, vadovavimo užduotys darosi vis sudėtingesnės ir įvairiapusiškesnės. Tai rodo valdomų darinių dydis ir įvairovė bei pavaldumo lygių skaičius. Darbuotojų ir išteklių paskyrimas siekti tikslų. Rezultatų vertinimas, asmeninio tobulėjimo, motyvacijos, galbūt mokymo galimybių vertinimas. Darbuotojų atranka, konfliktų sprendimas, prieštaringų tikslų vertinimas.
Vadovaujama profesinė grupė Šis veiksnys naudojamas kaip vadovavimo aprėpties modifikatorius, jį vertinant atsižvelgiama į vadovaujamų darbuotojų lygį. Pagrindinių vadovaujamo darinio darbuotojų lygis yra klasifikacijos pagrindas.
Organizacinė atsakomybė Šiuo veiksniu vertinama vadovų atsakomybė iš organizacijos perspektyvos. Veiksmų laisvė, funkcijų padėtis hierarchijoje, vadovavimo žmonėms aprėptis
Terminų apibrėžimai

Padalinys
- sudarytas iš daugelio skyrių, galbūt tarptautinių arba esančių matricinės struktūros organizacijoje;
- gali būti darbuotojų, turinčių žymią funkcinę atsakomybę už komandų ribų.

Skyrius
- sudarytas iš daugelio komandų, galbūt tarptautinių arba esančių matricinės struktūros organizacijoje;
- gali būti darbuotojų, atliekančių specialistų funkcijas už komandų ribų.

Komanda
- grupė iš daugelio darbuotojų, nepaisant jų kvalifikacijos.
Atsakomybė už projektą Šiuo veiksniu vertinamas pareigybės vaidmuo, atsižvelgiant į atsakomybę už projekto dalis, bendrąją atsakomybę už projektą, strateginį projektų valdymą arba išimtinę atsakomybę už įvairias programas. Projekto vadovas atsakingas už tai, kad būtų pasiekti projekto plane apibrėžti tikslai, pvz., kokybė, terminai ir biudžeto apribojimai, bei užtikrinti, kad būtų įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai vidiniams arba išoriniams klientams. Kokybinis lyderystės aspektas. Pareigybės „projektų valdymo“ karjeros kelyje turi būti vertinamos pagal labiausiai tipiškus projektus, už kuriuos atsakingas pareigybę užimantis asmuo.
Lyderystės aprėptis Šiuo veiksniu vertinamas darbuotojų, kuriems vadovaujama projekto rėmuose, skaičius. Šiam kiekybiniam aspektui reikia atsižvelgti į tipišką pareigybę einančio asmens projektų lyderystės aprėptį. Sumuoti skirtingas lyderystės aprėptis galima tik išimtiniais atvejais, pvz., kai projekto vadovas vienu metu vadovauja keliems atskiriems projektams, kurių kiekviename dirba iki 10 darbuotojų.
Projekto dydis Iš principo klasifikuoti projektą kaip mažą, vidutinį ar didelį visada reikia iš atitinkamos įmonės perspektyvos. Todėl šis apibrėžimas yra tik rinka pagrįstas vertinimas. Projekto dydis priklauso nuo žmogaus darbo dienų skaičiaus, išteklių, technologijų, trukmės ir aprėpties organizacijoje. Dėl bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ar išoriniais paslaugų teikėjais projektai atitinkamai darosi sudėtingesni. Galiausiai, reikia atsižvelgti į finansinę riziką, lyginant su bendra organizacijos apyvarta. Viso projekto svarba organizacijai organizacijų teorijos aspektu.
Projekto biudžetas Biudžetas paprastai priklauso nuo tokių veiksnių, kaip darbas (žmogaus darbo dienos), užsakymų apimtis, kūrimo kaštai, licencijų mokesčiai arba rinkodaros kaštai. Biudžeto kategorizavimo sistema atitinka rinkoje įprastus dydžius.

would you like to know more?

register now for our free evaluation version and try gradar for free!